Open navigation

Công văn 2329/TCT-CS Chính sách thuế khi tặng quà cho khách hàng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2329 / TCT - CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 81528 / CT - HTr ngày 21/12/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế: “5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.c) Đối với các hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ thì không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm.”


Tại Khoản 1, 2 Điều 6 Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:


“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:


 1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 

  nghiệp;


 2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:2.21. Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.”

Tại Điều 4 Thông tư số 96 / 2015 / TT - BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119 / 2014 / TT - BTC và Điều 1 Thông tư số 151 / 2014 / TT - BTC) .”


Căn cứ hướng dẫn nêu trên:


 1. Về thuế GTGT:


  Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn chứng từ khi tặng quà tại công văn số 81528 / CT - HTr nêu trên.


 2. Về thuế TNDN:


Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam có thực hiện các hình thức tặng quà cho khách hàng nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và phù hợp quy định của pháp luật thương mại thì đơn vị được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với các khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Mức chi khống chế thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2.21 Điều 6 Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC ngày 18/6/2014, kể từ năm 2015 thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 96 / 2015 / TT - BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCT Cao Anh Tuấn (để b/c);

 • Vụ PC-BTC;

 • Vụ PC, KK&KTT - TCT;

 • Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Hữu Tân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.