Open navigation

Quyết định 1228/QĐ-BHXH Quyết định 1228/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cấp sổ, thẻ

 Hết hiệu lực: 14/10/2014 


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  1228 / QĐ - BHXH 

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012QUYẾT ĐỊNH


QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN CẤP SỔ, THẺ


TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM


Căn cứ Nghị định số  94 / 2008 / NĐ - CP  ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số  116 / 2011 / NĐ -  CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  94 / 2008 / NĐ -  CP;


Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Vị trí và chức năng


Ban Cấp sổ, thẻ là tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc), có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc trong việc tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và quản lý, hướng dẫn việc ghi chép, cập nhật quá trình đóng và những thay đổi trong việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.


Ban Cấp sổ, thẻ chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc.


Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn


 1. Nghiên cứu mẫu sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và xây dựng hệ thống mã số quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế trình Tổng Giám đốc ban hành.


 2. Xây dựng, trình Tổng Giám đốc ban hành các văn bản hướng dẫn về quy trình cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và công tác quản lý quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của từng đối tượng.


 3. Xây dựng, trình Tổng Giám đốc phê duyệt kế hoạch, chương trình công tác về in, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

 4. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh).


 5. Hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân, Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.


  image src="1228_QD_BHXH_2012_Vv_Quy_dinh_chuc_nang_nhiem_vu_quyen_han_va_co_cau_to_chuc_cua_Ban_Cap_so_the / Image_002 .png" height="747" width="747">

 6. Hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc tổ chức đối chiếu hồ sơ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; việc ghi chép, cập nhật, in và xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của từng đối tượng để làm cơ sở pháp lý cho việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.


 7. Quản lý hệ thống mã sổ bảo hiểm xã hội và mã thẻ bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc.


 8. Định kỳ tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình thực hiện công tác cấp, quản lý và sử dụng số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; đề xuất các giải pháp quản lý chặt chẽ đối tượng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.


 9. Hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc tổ chức giao, nhận và quản lý, sử dụng phôi sổ bảo hiểm xã hội, phôi thẻ bảo hiểm y tế.


 10. Trả lời và giải quyết các khiếu nại liên quan đến các nội dung thuộc phạm vi quản lý trong công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.


 11. Tham gia xây dựng chương trình quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bằng công nghệ thông tin.


 12. Tham gia nghiên cứu khoa học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức trong Ngành.


 13. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, công tác cải cách hành chính theo quy định.


 14. Quản lý công chức, viên chức và tài sản của đơn vị.


 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.


Điều 3. Chế độ quản lý và điều hành


 1. Ban Cấp sổ, thẻ do Trưởng ban quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban. Giúp việc Trưởng ban có các Phó Trưởng ban. Trưởng ban và Phó Trưởng ban do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyến, khen thưởng và kỷ luật theo quy định.


 2. Trưởng ban ban hành quy định về việc phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Ban; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

 3. Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng ban giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban. Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Trưởng ban chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Trưởng ban được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.


Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế


 1. Cơ cấu tổ chức gồm 03 phòng:


  image src="1228_QD_BHXH_2012_Vv_Quy_dinh_chuc_nang_nhiem_vu_quyen_han_va_co_cau_to_chuc_cua_Ban_Cap_so_the / Image_003 .png" height="747" width="747">

  1. Phòng Tổng hợp;


  2. Phòng Quản lý sổ bảo hiểm xã hội;


  3. Phòng Quản lý thẻ bảo hiểm y tế.


 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng trên do Trưởng ban cấp sổ, thẻ xây dựng trình Tổng Giám đốc quyết định.


  Phòng do Trưởng phòng quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng. Giúp Trưởng phòng có các Phó trưởng phòng. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy định.


 3. Biên chế của Ban cấp sổ, thẻ do Tổng Giám đốc giao. Công chức, viên chức của Ban được tuyển dụng theo quy định hiện hành và làm việc theo quy chế làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng ban


 1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này.


 2. Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của Ban.


 3. Quyết định các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Ban; quyết định các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hiện tượng tiêu cực khác trong Ban. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm.


 4. Thực hiện quy định của pháp luật và của Tổng Giám đốc.


 5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.


Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số  4798 / QĐ -  BHXH ngày 08/10/2008 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban cấp sổ, thẻ.


Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban cấp sổ, thẻ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Bảo hiểm xã hội: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân, Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 6;

 • HĐQL (để b/c);

 • Các Phó TGĐ;

 • Lưu: VT, TCCB (3).

image src="1228_QD_BHXH_2012_Vv_Quy_dinh_chuc_nang_nhiem_vu_quyen_han_va_co_cau_to_chuc_cua_Ban_Cap_so_the / Image_004 .png" height="747" width="747">

TỔNG GIÁM ĐỐC


Lê Bạch Hồng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.