Open navigation

Công văn 3320/TCT-KK Công văn 3320/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai nộp thuế đối với các đơn vị của Bộ Công an


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3320 / TCT - KK

V/v kê khai nộp thuế đối với các đơn vị của Bộ Công an

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2420 / V22 - P6 ngày 16/9/2013 của Cục Tài chính - Bộ Công an về việc bổ sung danh sách các đơn vị nộp thuế thu nhập doanh nghiệp về Bộ Công an. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Mục II, Thông tư số 85/2005/TTLT/BTC-BCA ngày 26/9/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Công an.


Tổng cục Thuế thông báo bổ sung danh sách (danh sách kèm theo) các đơn vị thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp về Bộ Công an theo hướng dẫn tại công văn số 477 / TCT - KK ngày 15/2/2012 của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế đối với các đơn vị thuộc Bộ Công an.


Đối với các đơn vị thuộc Bộ Công an không có trong danh sách kèm theo công văn số 477 / TCT - KK ngày 15/2/2012 nêu trên và công văn này thì thực hiện kê khai, nộp và quyết toán thuế với cơ quan thuế theo quy định của Luật thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lãnh đạo TCT (để b/c);

  • Các Vụ / đơn vị thuộc TCT;

  • Cục Tài chính - BCA;

  • Lưu: VT, KK(2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Trần Văn Phu

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.