Open navigation

Công văn 3590/TCT-CS Công văn 3590/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình xây dựng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 3590 / TCT - CS

V/v: Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013


Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng


Trả lời Công văn số 2339 / CT - TTHT ngày 12/07/2013 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình xây dựng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


- Căn cứ Thông tư số 176 / 2011 / TT - BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng:


+ Tại Điều 1 quy định phạm vi áp dụng:


“Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm các nội dung quy định tại Điều 11 Nghị định số 12 / 2009 / NĐ - CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng áp dụng cho các dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 12 / 2009 / NĐ - CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 02 / 2006 / NĐ - CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế khu đô thị mới.”


+ Tại Điều 2 quy định đối tượng nộp phí:


“Đối tượng phải nộp phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng là chủ đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình được quy định tại Nghị định số 83 / 2009 / NĐ - CP ngày 15/10/2009 và Nghị định số 12 / 2009 / NĐ - CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 02 / 2006 / NĐ - CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế khu đô thị mới.”


+ Tại Khoản 1, Điều 4 quy định tổ chức thu, nộp và quản lý sử dụng:


“1. Cơ quan thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm đăng ký, kê khai, nộp phí vào ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 63 / 2002 / TT - BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45 / 2006 / TT - BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63 / 2002 / TT - BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.”


- Tại Điểm 3.4. Khoản 3, Điều 4, Mục 1, Chương II Thông tư số 04 / 2010 / TT - BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, quy định:

“3.4. Chi phí quản lý dự án: là các chi phí cần thiết cho chủ đầu tư để tổ chức quản lý việc thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm:- Chi phí tổ chức lập, thẩm định hoặc thẩm tra, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình;.. "


Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục thuế thành phố Đà Nẵng đã nêu tại Công văn số 2339 / CT - TTHT , cụ thể như sau:


  • Đối với khoản thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng được quy định tại Thông tư số 176 / 2011 / TT - BTC là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước.


  • Đối với khoản thu về thẩm định, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng của cơ quan quản lý Nhà nước (do các Sở thực hiện) nếu không phải là khoản thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước thì thuộc đối tượng phải kê khai nộp thuế theo quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Đà Nẵng được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Chính sách thuế (BTC);

  • Vụ Pháp chế (TCT);

  • Lưu: VT, CS (2b).KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.