Open navigation

Công văn 3844/TCT-CS Chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3844 / TCT - CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2661 / CT - THNVDT ngày 4/9/2013 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đề nghị hướng dẫn kê khai thuế đối với thu nhập từ quà tặng là quyền sử dụng đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 1. Về thuế TNDN


  - Khoản 15 Điều 7 Chương II Thông tư số 123 / 2012 / TT - BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định thu nhập khác bao gồm:


  "15. Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác."


  Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty MTV XNK Nông lâm hải sản được ông Bùi Văn Ngọc tặng cho quyền sử dụng đất theo hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 20/8/2013 thì giá trị quyền sử dụng đất này được xác định là thu nhập khác của Công ty MTV XNK Nông lâm hải sản. Công ty phải kê khai nộp thuế TNDN đối với khoản thu nhập khác theo quy định.


 2. Về thuế TNDN


Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk nêu tại công văn số 2661 / CT - THNVDT ngày 4/9/2013, cụ thể: Ông Bùi Văn Ngọc phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế TNCN phải nộp được xác định căn cứ theo Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm tặng cho quyền sử dụng đất nhân với thuế suất là 2%.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ TNCN, PC-TCT;

 • Lưu VT, CS (4b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.