Open navigation

Công văn 3822/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3822 / TCT - CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4178 / CT - TTr1 ngày 24/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


  • Điểm 5 Mục II phần E Thông tư số 134 / 2007 / TT - BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:


    "5. Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư."


  • Điểm 2.7 Mục I Phần H Thông tư số 130 / 2008 / TT - BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:


"2.7. Doanh nghiệp thành lập từ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chịu trách nhiệm trả các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bị chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp."


Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo công văn hỏi, Tổng cục Thuế nhất trí với quan điểm 2 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa nêu tại công văn số 4178 / CT - TTr1 ngày 24/12/2012, cụ thể: Công ty TNHH một thành viên sữa Lam Sơn được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại của Nhà máy chế biến sữa Lam Sơn Thanh Hóa.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b)


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.