Open navigation

Công văn 3934/TCT-CS Hạch toán chênh lệch tỷ giá


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3934 / TCT - CS

V/v hạch toán chênh lệch tỷ giá

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2013


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 14209 / CT - HTr ngày 4/5/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về giải đáp chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Khoản 1 Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định áp dụng văn bản quy phạm pháp luật:


"1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.


Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó."


Tại điểm 2 Mục III Phần I Thông tư số 55 / 2002 / TT - BTC ngày 26/6/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Nguyên giá tài sản cố định và khấu hao TSCĐ được quy đổi theo tỷ giá hối đoái tại ngày mua tài sản, hoặc tại ngày chuyển giao đưa vào sử dụng (đối với TSCĐ hình thành qua đầu tư xây dựng), hoặc đánh giá TSCĐ (đối với TSCĐ được tính theo giá trị đánh giá lại TSCĐ)…


Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh (lãi hoặc lỗ) khi thực hiện chuyển đổi từ đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán là Đồng Việt Nam sang một đơn vị tiền tệ ghi sổ khác và ngược lại không được hạch toán vào báo cáo kết quả kinh doanh mà phải phân loại coi như một phần riêng biệt của vốn chủ sở hữu và được xử lý khi thanh lý doanh nghiệp…"


Tại Khoản 2 điều 8 Chương II và điều 25 Chương V Thông tư số 244 / 2009 / TT - BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp quy định:


"2. Các khoản mục thuộc Bảng cân đối kế toán được quy đổi sang đơn vị tiền tệ trong kế toán mới theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán."


"Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Những phần kế toán khác có liên quan nhưng không hướng dẫn ở Thông tư này thì thực hiện theo Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15 / 2006 / QĐ - BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chế độ kế toán đơn vị xây lắp ban hành theo Quyết định số 1864 / QĐ - BTC ngày 16/12/1998 của Bộ Tài chính; các quy định về kế toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài tại Thông tư số 55 / 2002 / TT - BTC ngày 26/6/2002 và Thông tư số 122 / 2004 / TT - BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính không còn hiệu lực áp dụng."

Căn cứ vào quy định nêu trên, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu tại Công văn số 14209 / CT - HTr nêu trên là Khoản chênh lệch tỷ giá khi thay đổi đơn vị tiền tệ quy định tại Thông tư số 55 / 2002 / TT - BTC phát sinh trước ngày Thông tư số 244 / 2009 / TT - BTC có hiệu lực thi hành không được hạch toán vào kết quả kinh doanh mà phải phân loại coi như một phần riêng biệt của vốn chủ sở hữu và chỉ được xử lý khi thanh lý doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 55 / 2002 / TT - BTC ngày 26/6/2002 của Bộ Tài chính.


Cục thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn Công ty liên hệ Vụ chế độ kế toán để được hướng dẫn việc thực hiện chuyển đổi đơn vị tiền tệ.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ Pháp chế - TCT;

  • Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.