Open navigation

Luật 14/2013/L-CTN Lệnh 14/2013/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Việc làm


CHỦ TỊCH NƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 14 / 2013 / L - CTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013


LỆNH


VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT


CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51 / 2001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;


Căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội;


Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,


NAY CÔNG BỐ


Luật việc làm


Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2013./.


CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Trương Tấn Sang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.