Open navigation

Công văn 10868/VPCP-KGVX Công văn 10868/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2014


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 10868 / VPCP - KGVX

V/v tổ chức Hội nghị triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2014

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013


Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (tại văn bản số 5067 / LĐTBXH - VP ngày 20 tháng 12 năm 2013) về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:


Đồng ý Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2014 vào tháng 01 năm 2014 theo hình thức trực tuyến; thành phần mời dự là lãnh đạo Chính phủ và một số bộ, ngành liên quan. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị kỹ nội dung và tổ chức Hội nghị tiết kiệm, hiệu quả.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  • Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; 

    Cổng TTĐT, Cục Quản trị; các Vụ: KTTH, TKBT, TH;

  • Lưu: VT, KGVX (3), 1b.27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Khắc Định

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.