Open navigation

Thông tư 46/2013/TT-BNNPTNT Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp-Trồng Cà Phê

TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ TÊN NGHỀ: TRỒNG CÂY CÀ PHÊ MÃ SỐ NGHỀ:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 46 / 2013 / TT - BNNPTNT ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

GIỚI THIỆU CHUNG

 1. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

  1. Quá trình xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Trồng cây cà phê

   1. Căn cứ xây dựng:

    • Ban chủ nhiệm xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Trồng cây cà phê được thành lập theo Quyết định số 3196 / QĐ - BNN - TCCB ngày 27/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và được điều chỉnh, thay thế thành viên Ban chủ nhiệm theo Quyết định số 2150 / QĐ - BNN - TCCB ngày 6/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

    • Tiểu ban phân tích nghề Trồng cây cà phê đã ra được thành lập theo Quyết định số 3197 / QĐ - BNN - TCCB ngày 27/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT để giúp Ban chủ nhiệm tiến hành các bước xây dựng TCKNN nghề Trồng cây cà phê.

    • Quyết định số 09 / 2008 / QĐ - BLĐTBXH ngày 27/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia để xây dựng TCKNN Trồng cây cà phê.

    • Công văn số 4295 / BNN - TCCB ngày 04/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia năm 2012.

   2. Tóm tắt quá trình xây dựng:

    • Nhận nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tham dự tập huấn xây dựng TCKNN do Tổng cục Dạy nghề tổ chức.

    • Nghiên cứu tài liệu, tham vấn. kiến của các chuyên gia

    + Nghiên cứu về cơ sở lý luận về TCKNN, đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

    + Nghiên cứu Quyết định 09 / 2008 / QĐ - BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

    + Tham vấn ý kiến của các chuyên gia tư vấn về tiêu chuẩn kỹ năng nghề.

    • Họp trao đổi đánh giá lại sơ đồ phân tích nghề

    • Điều tra khảo sát bổ sung một số doanh nghiệp để phục vụ chỉnh sửa sơ đồ phân tích nghề, biên soạn phiếu phân tích công việc

    • Xây dựng phiếu khảo sát.

    • Thành lập đoàn khảo sát đến trực tiếp tại các doanh nghiệp để khảo sát thu thập thông tin: Phỏng vấn trực tiếp, dùng phiếu khảo sát, tham quan, ...

    • Họp thống nhất kết quả điều tra khảo sát

     + Mô tả nghề Trồng cây cà phê.

     + Xây dựng Sơ đồ phân tích nghề Trồng cây cà phê: Gồm 11 nhiệm vụ và 108 công việc.

      1. Biên soạn bộ Phiếu phân tích công việc

    • Biên soạn dự thảo Phiếu phân tích công việc cho 108 công việc.

    • Lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia và lao động nghề trồng cây cà phê trực tiếp sản xuất.

      1. Xây dựng bảng sắp xếp Danh mục công việc theo các bậc trình độ kỹ năng

    • Xây dựng bảng sắp xếp Danh mục các công việc theo 5 bậc trình độ kỹ năng;

    • Lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia quản lý và lao động trực tiếp sản xuất; góp ý tại Hội thảo hoàn thiện bộ phiếu phân tích công việc.

      1. Biên soạn Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

    • Biên soạn phiếu Tiêu chuẩn thực hiện cho từng công việc;

    • Lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia và lao động trực tiếp sản xuất;

    • Hội thảo góp ý thông qua Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Trồng cây cà phê.

      1. Thẩm định phân tích nghề, phân tích công việc và tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia: Trồng cây

       cà phê. Chỉnh sửa, hoàn thiện phiếu phân tích công việc và tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo góp ý của Hội đồng thẩm định.

      2. Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng xem xét ban hành.

   3. Tiêu chuẩn kỹ thuật tham chiếu

    1. Các bộ tiêu chuẩn TCVN về cà phê làm cơ sở chính:

     • TCVN: 4193-2005 Kiểm tra chất lượng cà phê nhân xuất khẩu.

     • TCVN: 6602: 00 Cà phê nhân đóng bao. Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển.

    2. Quy trình tái canh cà phê vối, Cục Trồng trọt ban hành năm 2010.

    3. Quy chuẩn Việt Nam 01- 06: 2009 / BNNPTNT .

2. Định hướng sử dụng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề trồng cây cà phê TCKNN được xây dựng và ban hành làm công cụ giúp cho:

 • Người lao động định hướng phấn đấu nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập hoặc tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc để có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp;

 • Người sử dụng lao động có cơ sở để tuyển chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động;

 • Các cơ sở đào tạo có căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận kỹ năng nghề quốc gia;

 • Cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động.

 • Ban chủ nhiệm xây dựng TCKNN quốc gia nghề Trồng cây cà phê, xin chân thành cám ơn sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề; sự phối hợp của các Bộ, ngành; sự hỗ trợ về phương pháp và kỹ thuật của: Chuyên gia phát triển tiêu chuẩn kỹ năng, chuyên gia các Viện nghiên cứu, cán bộ quản lý, kỹ sư và người lao động trực tiếp sản xuất trong lĩnh vực trồng cây cà phê trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề.. Vì thời gian có hạn cho nên không thể trách khỏi thiếu sót, rất mong được sự góp ý của bạn đọc để chúng tôi tiếp tục sửa đổi, bổ sung giúp cho tiêu chuẩn kỹ năng nghề được hoàn thiện hơn.

  Xin chân thành cảm ơn!

  image src="46_2013_TT_BNNPTNT_P5_Vv_Tieu_chuan_ky_nang_nghe_quoc_gia_doi_voi_nghe_thuoc_nhom_nghe_nong_nghiep_Trong_Ca_Phe / Image_001 .png" height="22" width="1">

  1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG


   TT

   Họ và tên

   Nơi làm việc

   A

   Ban Chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia

   1

   Trần Đăng Bổng

   Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Chủ nhiệm

   2

   Lê Văn Định

   Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Phó chủ nhiệm

   3

   Lê Thế Chi

   Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Phó chủ nhiệm

   4

   Hoàng Ngọc Thịnh

   Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp&PTNT, Thư ký

   5

   Nguyễn Văn Hòa

   Phó cục trưởng, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp&PTNT, Ủy viên

   6

   Nguyễn Văn Thường

   Trưởng phòng, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Ủy viên


   7


   Lê Ngọc Báu

   Viện trưởng, Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên

   - Ủy viên BCH Hiệp hội Cà phê –Ca cao Việt Nam, Ủy viên

   8

   Đào Hữu Hiền

   Kỹ thuật viên, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển EA KMAT, Ủy viên

   9

   Phan Hải Triều

   Giám đốc Trung tâm chuyển giao kỹ thuật cây công nghiệp, cây ăn quả - Bảo Lộc, Lâm Đồng, Ủy viên

   B

   Ban phân tích nghề

   1

   Trần Đăng Bổng

   Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Trưởng Tiểu ban

   2

   Hoàng Ngọc Thịnh

   Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Phó trưởng Tiểu ban

   3

   Lê Văn Định

   Hiệu phó, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Thư ký

   4

   Nguyễn Xuân Thanh

   Trưởng phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Ủy viên

   5

   Phan Thanh Minh

   Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Ủy viên

   6

   Ngô Thị Hồng Ngát

   Phó Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Ủy viên

   7

   Nguyễn Thái Hiền

   Giáo viên, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Ủy viên

   8

   Nguyễn Thị Quỳnh Liên

   Giáo viên, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Ủy viên

   9

   Nguyễn Thanh Nhàn

   Phó Giám đốc Trung tâm, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Ủy viên

   10

   Nguyễn Thị Thanh Nhàn

   Phó Giám đốc Trung tâm, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Ủy viên

   11

   Nguyễn Thị Sâm

   Giáo viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Ủy viên

   12

   Lê Anh Tuấn

   Công ty Cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất


   nhập khẩu, Ủy viên

   13

   Đặng Xuân Tuyến

   Công ty TNHH MTV 734, Đắk Hà, Kon Tum, Ủy viên

   14

   Hà Thị Mão

   Công ty Cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu, Ủy viên

   15

   Phạm Hồng Quảng

   Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt Bộ NN&PTNT, Ủy viên

   16

   Đào Hữu Hiền

   Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, Ủy viên

  2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH


  TT

  Họ và tên

  Nơi làm việc

  1

  Phạm Hùng

  Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch

  2

  Phạm Hồng Quảng

  Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Phó chủ tịch

  3

  Nguyễn Văn Lân

  Trưởng phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp&PTNT, Thư ký

  4

  Đồng Văn Quảng

  Trưởng Ban Nông nghiệp, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Ủy viên

  5

  Nguyễn Đại Ngọc

  Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai, Gia Lai, Ủy viên

  6

  Nguyễn Thị Thủy

  Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê 721, Ea Kar, Đăk Lắk, Ủy viên

  7

  Cao Trọng Tuân

  Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cà phê 734, huyện Đắk Hà, Kon Tum, Ủy viên

  8

  Nguyễn Quốc Khánh

  Giáo viên, Trường Trung học Lâm Nghiệp Tây Nguyên, Ủy viên

  9

  Trần Thanh Nhạn

  Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp&PTNT, Ủy viên

  MỤC LỤC


  Mã/mục

  Tên nhiệm vụ và công việc

  Trang

  Giới thiệu chung

  I

  Quá trình xây dựng

  II

  Danh sách các thành viên tham gia xây dựng

  III

  Danh sách thành viên tham gia thẩm định

  Mục lục

  Mô tả nghề

  Danh mục các công việc

  A

  Xây dựng vườn nhân chồi ghép cây cà phê

  A1

  Chọn khu đất làm vườn nhân

  A2

  Làm đất vườn nhân

  A3

  Xác định giống cà phê trồng ở vườn nhân

  A4

  Trồng cây vườn nhân

  A5

  Tưới nước vườn nhân

  A6

  Bón phân vườn nhân

  A7

  Làm cỏ vườn nhân

  A8

  Kích thích tạo chồi

  A9

  Cắt chồi ghép

  A10

  Bảo quản chồi ghép

  B

  Sản xuất cây giống cà phê thực sinh và cây giống ghép

  B1

  Thiết kế vườn ươm

  B2

  Làm đất vườn ươm

  B3

  Chọn quả lấy hạt

  B4

  Ươm hạt giống không bóc vỏ thóc

  B5

  Ươm hạt giống bóc vỏ thóc

  B6

  Làm giàn che

  B7

  Lấy đất đóng bầu

  B8

  Đóng bầu

  B9

  Gieo hạt vào bầu

  B10

  Gieo hạt trên luống

  B11

  Cấy cây vào bầu

  B12

  Tưới nước vườn ươm

  B13

  Làm cỏ vườn ươm

  B14

  Bón phân

  B15

  Ghép nêm cà phê

  B16

  Chăm sóc cây cà phê sau ghép

  B17

  Phân loại cây giống

  C

  Chuẩn bị đất trồng cây cà phê

  C1

  Khảo sát trạng thái bề mặt

  C2

  Xác định loại đất trồng

  C3

  Cắt cây bụi

  C4

  Thanh lý vườn cà phê để trồng tái canh

  C5

  Phân lô


  C6

  Chẻ cọc

  C7

  Giám sát làm đất bằng máy

  C8

  Phóng hàng

  C9

  Đào hố

  C10

  Phòng trừ sâu bệnh trong hố trồng

  C11

  Bón lót phân

  C12

  Lấp hố

  D

  Trồng cây cà phê

  D1

  Trồng cây chắn gió, che bóng

  D2

  Chọn cây giống để trồng

  D3

  Vận chuyển cây giống

  D4

  Trồng cây vào hố

  D5

  Kiểm tra cây chết

  D6

  Trồng dặm

  Đ

  Chăm sóc và phòng chống cháy

  Đ1

  Tưới nước

  Đ2

  Làm cỏ

  Đ3

  Bón thúc phân

  Đ4

  Làm bồn

  Đ5

  Tủ bồn

  Đ6

  Tạo hình, sửa cành cây cà phê

  Đ7

  Phun thuốc diệt cỏ

  Đ8

  Gom, dọn cành nhánh

  Đ9

  Làm đường ngăn lửa

  Đ10

  Trực gác

  E

  Phòng trừ sâu bệnh

  E1

  Phòng trừ bệnh nấm hồng

  E2

  Phòng trừ bệnh gỉ sắt

  E3

  Phòng trừ bệnh lở cổ rễ

  E4

  Phòng trừ bệnh đốm mắt cua

  E5

  Phòng trừ tuyến trùng hại rễ

  E6

  Phòng trừ bệnh khô cành, khô quả

  E7

  Phòng trừ bệnh thối nứt thân

  E8

  Phòng trừ rệp vảy xanh

  E9

  Phòng trừ rệp vảy nâu

  E10

  Phòng trừ mọt đục quả

  E11

  Phòng trừ mọt đục cành

  E12

  Phòng trừ sâu hồng

  E13

  Phòng trừ ve sầu

  G

  Thu hoạch, sơ chế, bảo quản cà phê

  G1

  Xác định thời điểm thu hái

  G2

  Thu hái quả

  G3

  Loại bỏ tạp chất

  G4

  Đóng bao


  G5

  Vận chuyển quả

  G6

  Phơi quả

  G7

  Xát quả khô lấy hạt

  G8

  Xát quả tươi lấy hạt

  G9

  Phơi hạt

  G10

  Sấy hạt

  G11

  Phân loại hạt

  G12

  Bảo quản hạt

  H

  Tiêu thụ cà phê nhân

  H1

  Tính giá thành sản phẩm

  H2

  Khảo sát thị trường

  H3

  Thiết lập mối quan hệ với khách hàng

  H4

  Chọn nguồn tiêu thụ sản phẩm

  H5

  Bán sản phẩm

  I

  Tổ chức và quản lý sản xuất

  I1

  Lập kế hoạch sản xuất

  I2

  Hạch toán kinh tế

  I3

  Quản lý nhân công

  I4

  Quản lý sản phẩm

  I5

  Quản lý quá trình sản xuất

  I6

  Quản lý cơ sở vật chất

  I7

  Hướng dẫn người mới vào nghề

  I8

  Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật

  I9

  Tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp

  I10

  Tham gia xây dựng định mức

  I11

  Tham gia đánh giá môi trường làm việc

  I12

  Đánh giá tay nghề của người lao động

  I13

  Đánh giá kết quả sản xuất

  K

  Thực hiện an toàn và vệ sinh lao động

  K1

  Mang mặc trang bị bảo hộ lao động cá nhân

  K2

  Sơ cứu người bị tai nạn lao động

  K3

  Sơ cứu người bị côn trùng, động vật cắn

  K4

  Xây dựng phiếu an toàn hóa chất

  L

  Phát triển nghề nghiệp

  L1

  Chia sẽ kinh nghiệm với đồng nghiệp

  L2

  Thiết lập mối quan hệ với các bộ phận liên quan

  L3

  Tham quan mô hình

  L4

  Tham gia lớp tập huấn

  L5

  Tổ chức luyện tay nghề

  L6

  Tổ chức thi tay nghề

  MÔ TẢ NGHỀ

  TÊN NGHỀ: TRỒNG CÂY CÀ PHÊ MÃ SỐ NGHỀ:

  Cây cà phê được trồng phổ biến ở các tỉnh vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Cây cà phê có giá trị kinh tế rất lớn. Hạt của cây cà phê là nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Diện tích trồng cà phê phủ xanh hàng trăm ngàn ha đất trống, đồi núi trọc và giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân địa phương. Hiện nay xã hội đang có nhu cầu lớn về lao động trồng cây cà phê. Những người làm nghề trồng cây cà phê có thể làm việc tại các doanh nghiệp, trang trại, hộ gia đình và dự án có liên quan đến lĩnh vực trồng cây cà phê. Căn cứ vào yêu cầu công việc người làm nghề có thể làm ở các vị trí: kỹ thuật viên, cán bộ kỹ thuật, quản lý sản xuất tại các vườn ươm cây giống cà phê, các tổ, đội sản xuất, nông trường, phòng kỹ thuật,… của các công ty cà phê.

  Căn cứ quy mô sản xuất, người làm nghề có thể thực hiện một trong các nhiệm vụ chính của nghề bao gồm: xây dựng vườn nhân chồi ghép cây cà phê; sản xuất cây giống; chuẩn bị đất trồng; trồng cây; chăm sóc và phòng chống cháy; phòng trừ sâu, bệnh hại; thu hoạch, bảo quản; tiêu thụ sản phẩm; tổ chức và quản lý sản xuất. Người lao động chủ yếu làm việc thủ công ở ngoài trời, điều kiện làm việc vất vả, phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu, mùa vụ và độc hại do thuốc bảo vệ thực vật hoặc nguy hiểm do côn trùng gây ra.

  Để thực hiện tốt nhiệm vụ, những người làm nghề trồng cây cà phê phải sử dụng được các công cụ, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho nghề như: hệ thống tưới tiêu trong vườn ươm, máy phun thuốc, thiết bị chăm sóc, phòng chống cháy, máy thu hái, máy sơ chế cà phê, … và sử dụng có hiệu quả các loại vật tư, hóa chất liên quan đến quá trình sản xuất như: thuốc bảo vệ thực vật, chất điều hòa sinh trưởng, phân bón, … đảm bảo an toàn về môi trường và vệ sinh lao động.

  DANH MỤC CÔNG VIỆC

  TÊN NGHỀ: TRỒNG CÂY CÀ PHÊ MÃ SỐ NGHỀ:


  TT

  Mã số công việc


  Công việc

  Trình độ kỹ năng nghề

  Bậc 1

  Bậc 2

  Bậc 3

  Bậc 4

  Bậc 5

  A

  Xây dựng vườn nhân chồi ghép cây cà phê

  1

  A1

  Chọn khu đất làm vườn nhân

  x

  2

  A2

  Làm đất vườn nhân

  x

  3

  A3

  Xác định giống cà phê trồng ở vườn nhân

  x

  4

  A4

  Trồng cây vườn nhân

  x

  5

  A5

  Tưới nước vườn nhân

  x

  6

  A6

  Bón phân vườn nhân

  x

  7

  A7

  Làm cỏ vườn nhân

  x

  8

  A8

  Kích thích tạo chồi

  x

  9

  A9

  Cắt chồi ghép

  x

  10

  A10

  Bảo quản chồi ghép

  x

  B

  Sản xuất cây giống cà phê thực sinh và cây giống ghép

  11

  B1

  Thiết kế vườn ươm

  x

  12

  B2

  Làm đất vườn ươm

  x

  13

  B3

  Chọn quả lấy hạt

  x

  14

  B4

  Ươm hạt giống không bóc vỏ thóc

  x

  15

  B5

  Ươm hạt giống bóc vỏ thóc

  x

  16

  B6

  Làm giàn che

  x

  17

  B7

  Lấy đất đóng bầu

  x

  18

  B8

  Đóng bầu

  x

  19

  B9

  Gieo hạt vào bầu

  x

  20

  B10

  Gieo hạt trên luống

  x

  21

  B11

  Cấy cây vào bầu

  x

  22

  B12

  Tưới nước vườn ươm

  x

  23

  B 13

  Làm cỏ vườn ươm

  x

  24

  B14

  Bón phân

  x

  25

  B15

  Ghép nêm cà phê

  x

  26

  B16

  Chăm sóc cây cà phê sau ghép

  x

  27

  B17

  Phân loại cây

  x

  C

  Chuẩn bị đất trồng cây cà phê

  28

  C1

  Khảo sát trạng thái bề mặt

  x

  29

  C2

  Xác định loại đất trồng

  x

  30

  C3

  Cắt cây bụi

  x

  31

  C4

  Thanh lý vườn cà phê để trồng tái canh

  x  TT

  Mã số công việc


  Công việc

  Trình độ kỹ năng nghề

  Bậc 1

  Bậc 2

  Bậc 3

  Bậc 4

  Bậc 5

  32

  C5

  Phân lô

  x

  33

  C6

  Chẻ cọc

  x

  34

  C7

  Giám sát làm đất bằng máy

  x

  35

  C8

  Phóng hàng

  x

  36

  C9

  Đào hố

  x

  37

  C10

  Phòng trừ sâu bệnh trong hố trồng

  x

  38

  C11

  Bón lót phân

  x

  39

  C12

  Lấp hố

  x

  D

  Trồng cây cà phê

  40

  D1

  Trồng hàng cây chắn gió, che bóng

  x

  41

  D2

  Chọn cây giống để trồng

  x

  42

  D3

  Vận chuyển cây giống

  x

  43

  D4

  Trồng cây vào hố

  x

  44

  D5

  Kiểm tra cây chết

  x

  45

  D6

  Trồng dặm

  x

  Đ

  Chăm sóc và phòng chống cháy

  46

  Đ1

  Tưới nước

  x

  47

  Đ2

  Làm cỏ

  x

  48

  Đ3

  Bón thúc phân

  x

  49

  Đ4

  Làm bồn

  x

  50

  Đ5

  Tủ bồn

  x

  51

  Đ6

  Tạo hình, sữa cành cây cà phê

  x

  52

  Đ7

  Phun thuốc diệt cỏ

  x

  53

  Đ8

  Gom, dọn cành nhánh

  x

  54

  Đ9

  Làm đường ngăn lửa

  x

  55

  Đ10

  Trực gác

  x

  E

  Phòng trừ sâu, bệnh hại cây cà phê

  56

  E1

  Phòng trừ bệnh nấm hồng

  x

  57

  E2

  Phòng trừ bệnh gỉ sắt

  x

  58

  E3

  Phòng trừ bệnh lở cổ rễ

  x

  59

  E4

  Phòng trừ bệnh đốm mắt cua

  x

  60

  E5

  Phòng trừ tuyến trùng hại rễ

  x

  61

  E6

  Phòng trừ bệnh khô cành, khô quả

  x

  62

  E7

  Phòng trừ bệnh thối nứt thân

  x

  63

  E8

  Phòng trừ rệp vảy xanh

  x

  64

  E9

  Phòng trừ rệp vảy nâu

  x

  65

  E10

  Phòng trừ mọt đục quả

  x

  66

  E11

  Phòng trừ mọt đục cành

  x

  67

  E12

  Phòng trừ sâu hồng

  x  TT

  Mã số công việc


  Công việc

  Trình độ kỹ năng nghề

  Bậc 1

  Bậc 2

  Bậc 3

  Bậc 4

  Bậc 5

  68

  E13

  Phòng trừ ve sầu

  x

  G

  Thu hoạch, sơ chế, bảo quản cà phê

  69

  G1

  Xác định thời điểm thu hái

  x

  70

  G2

  Thu hái quả

  x

  71

  G3

  Loại bỏ tạp chất

  x

  72

  G4

  Đóng bao

  x

  73

  G5

  Vận chuyển quả

  x

  74

  G6

  Phơi quả

  x

  75

  G7

  Xát quả khô lấy hạt

  x

  76

  G8

  Xát quả tươi lấy hạt

  x

  77

  G9

  Phơi hạt

  x

  78

  G10

  Sấy hạt

  x

  79

  G11

  Phân loại hạt

  x

  80

  G12

  Bảo quản hạt

  x

  H

  Tiêu thụ cà phê nhân

  81

  H1

  Tính giá thành sản phẩm

  x

  82

  H2

  Khảo sát thị trường

  x

  83

  H3

  Thiết lập mối quan hệ với khách hàng

  x

  84

  H4

  Chọn nguồn tiêu thụ sản phẩm

  x

  85

  H5

  Bán sản phẩm

  x

  I

  Tổ chức và quản lý sản xuất

  86

  I1

  Lập kế hoạch sản xuất

  x

  87

  I2

  Hạch toán kinh tế

  x

  88

  I3

  Quản lý nhân công

  x

  89

  I4

  Quản lý sản phẩm

  x

  90

  I5

  Quản lý quá trình sản xuất

  x

  91

  I6

  Quản lý cơ sở vật chất

  x

  92

  I7

  Hướng dẫn người mới vào nghề

  x

  93

  I8

  Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật

  x

  94

  I9

  Tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp

  x

  95

  I10

  Tham gia xây dựng định mức

  x

  96

  I11

  Tham gia đánh giá môi trường làm việc

  x

  97

  I12

  Đánh giá tay nghề của người lao động

  x

  98

  I13

  Đánh giá kết quả sản xuất

  x

  K

  Thực hiện an toàn và vệ sinh lao động

  99

  K1

  Mang mặc trang bị bảo hộ lao động cá nhân

  x

  100

  K2

  Sơ cứu người bị tai nạn lao động

  x  TT

  Mã số công việc


  Công việc

  Trình độ kỹ năng nghề

  Bậc 1

  Bậc 2

  Bậc 3

  Bậc 4

  Bậc 5

  101

  K3

  Sơ cứu người bị côn trùng, động vật cắn

  x

  102

  K4

  Xây dựng phiếu an toàn hóa chất

  x

  L

  Phát triển nghề nghiệp

  103

  L1

  Chia sẽ kinh nghiệm với đồng nghiệp

  x

  104

  L2

  Thiết lập mối quan hệ với các bộ phận liên quan

  x

  105

  L3

  Tham quan mô hình

  x

  106

  L4

  Tham gia lớp tập huấn

  x

  107

  L5

  Tổ chức luyện tay nghề

  x

  108

  L6

  Tổ chức thi tay nghề

  x

  (Tổng cộng 11 nhiệm vụ, 108 công việc)

  Tên Công việc: Chọn khu đất làm vườn nhân Mã số Công việc: A1

  1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

   Chọn khu đất làm vườn nhân là tìm địa điểm thích hợp để làm vườn nhân; các bước thực hiện công việc gồm: xác định vị trí, diện tích, điều kiện đất đai và điều kiện khí hậu của khu vực cần lập vườn nhân.

  2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

   • Vị trí vườn nhân bố trí gần với vườn ươm, gần đường giao thông, tiện lợi cho việc quản lý, chăm sóc, thuận lợi cho việc thu hoạch, bảo quản và vận chuyển chồi; tương đối kín gió.

   • Diện tích vườn nhân được xác định tùy theo quỹ đất hộ gia đình, doanh nghiệp có và kế hoạch cung ứng chồi ghép.

   • Đất làm vườn nhân là đất bazan hoặc đất có tầng sâu từ 70 cm trở lên, có độ thoát nước tốt (không bị úng, lầy); đất không bị nhiễm tuyến trùng.

   • Điều kiện thời tiết nơi làm vườn đáp ứng nhiệt độ 5 – 320C, lượng mưa 1300 – 2500 mm,

    ẩm độ phải trên 70% và hạn chế tối đa gió ảnh hưởng đến vườn nhân.

  3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

   1. Kỹ năng

    • Sử dụng thước dây, địa bàn cầm tay.

    • Sử dụng địa bàn 3 chân, sử dụng GPS.

    • Điều tra, khảo sát, kiểm chứng.

    • Phân tích phẩu diện đất.

    • Đọc được các chỉ tiêu về thời tiết.

   2. Kiến thức

   • Nêu được công dụng của các loại dụng cụ đo, kiểm tra đất làm vườn nhân.

   • Mô tả được tính chất cơ giới của đất.

   • Liệt kê được điều kiện khí hậu cho từng vùng.

   • Trình bày được các phương pháp đo, tính diện tích, phân tích đất.

   • Kỹ thuật xây dựng vườn nhân.

   • Khả năng cung cấp chồi ghép của vườn nhân.

  4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Thước dây, thước mét, địa bàn cầm tay, địa bàn 3 chân, máy GPS, khoan đất.

  • Phòng lab phân tích đất.

  • Bảng số liệu thời tiết, bảo hộ lao động.

  • Sổ sách ghi chép, giấy, bút.


   Tiêu chí đánh giá

   Cách thức đánh giá

   - Chọn được vị trí làm vườn nhân gần với vườn ươm, gần đường giao thông, tiện lợi cho việc quản lý, chăm sóc, thuận lợi cho việc thu hoạch, bảo quản và vận chuyển chồi; tương đối kín gió


   - Kiểm tra kết quả thực hiện

   - Diện tích vườn nhân được xác định tùy theo

   quỹ đất hộ gia đình, doanh nghiệp có và kế hoạch cung ứng chồi ghép.

   + Đo đạc

   - Chọn đúng loại đất bazan hoặc đất có tầng sâu từ 70 cm trở lên, có độ thoát nước tốt (không bị úng, lầy); đất không bị nhiễm tuyến trùng.

   - Điều kiện thời tiết nơi làm vườn đáp ứng nhiệt độ 5 – 320C, lượng mưa 1300 – 2500 mm, ẩm độ phải trên 70% và hạn chế tối đa gió ảnh hưởng đến vườn cà phê.

   - Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.