Open navigation

Công văn 78/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 78 / TCT - CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng


Trả lời công văn số 2025 / CT - KT1 ngày 21/11/2013 về việc xác định đối tượng được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2011 theo Nghị quyết số 08 / 2011 / QH13 của Quốc hội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Liên quan đến vấn đề này, ngày 15/1/2013 Tổng cục Thuế đã có công văn số 168 / TCT - CS về việc chính sách thuế TNDN trả lời Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Công ty CP In Khoa học Kỹ thuật, theo hướng: trường hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa sau khi chuyển giao đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp này về cho Công ty SCIC (Công ty SCIC chỉ tiếp nhận vốn của các doanh nghiệp này) nếu các doanh nghiệp này đáp ứng các quy định nêu tại Thông tư số 154 / 2011 / TT - BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính thì được áp dụng giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.


Vì vậy, Tổng cục Thuế gửi kèm công văn số 168 / TCT - CS nêu trên, đề nghị Cục Thuế tham khảo hướng dẫn của Tổng cục Thuế nêu tại công văn số 168 / TCT - CS nêu trên và căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn đơn vị thực hiện cho phù hợp với quy định của pháp luật thuế.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCtr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ Pháp chế - TCT;

  • Lưu VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.