Open navigation

Quyết định 425/QĐ-LĐTBXH Quyết định 425/QĐ-LĐTBXH năm 2014 về Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2014-2015


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG

BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 425 / QĐ - LĐTBXH

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH


BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2014 - 2015


BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Căn cứ Nghị định số 106 / 2012 / NĐ - CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


Căn cứ Quyết định số 1557 / QĐ - TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”;


Căn cứ Quyết định số 504 / QĐ - LĐTBXH ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2014-2015”.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Lưu: VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG


Phạm Thị Hải Chuyền


KẾ HOẠCH


ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC CỦA BỘ LAO ĐỘNG -

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2014-2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 425 / QĐ - LĐTBXH ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


Thực hiện Quyết định số 1557 / QĐ - TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn 2014 - 2015, với các nội dung sau:


 1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG


  1. Quan điểm


   • Quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức. Thống nhất về nhận thức, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và then chốt của cải cách nền hành chính hiện nay.


   • Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức phải gắn với Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thống nhất, thông suốt, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân.


   • Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo lộ trình, bước đi thích hợp và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của các đơn vị hành chính thuộc Bộ.


  2. Mục tiêu


   1. Mục tiêu chung: Xây dựng nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.


   2. Mục tiêu cụ thể đến 2015:


   • Xác định danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các đơn vị hành chính thuộc Bộ. Phấn đấu đến năm 2015 có 100% các đơn vị hành chính nhà nước xây dựng và được phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch.


   • Tiến hành sửa đổi, bổ sung và xây dựng được chức danh và tiêu chuẩn công chức ngành

    lao động-thương binh và xã hội.


   • Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức và chất lượng công chức dự thi nâng ngạch; Thực hiện ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển.

   • Tổ chức thực hiện công tác đánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả công vụ.


   • Thực hiện cơ chế đào thải, giải quyết cho thôi việc và miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, ....


   • Thực hiện chính sách thu hút, tiến cử, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng

   trong hoạt động công vụ.


  3. Phạm vi, đối tượng áp dụng


Kế hoạch này áp dụng đối với đội ngũ công chức làm việc tại các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ (sau đây gọi chung là đơn vị thuộc Bộ).


 1. NỘI DUNG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC


  1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công vụ, công chức nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức trong việc đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ.


  2. Đẩy mạnh phân cấp quản lý, từng bước gắn thẩm quyền tuyển dụng với thẩm quyền sử dụng. Giảm quy mô công vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy gọn nhẹ, tránh chồng chéo.


  3. Đẩy mạnh xây dựng và thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các đơn vị thuộc Bộ.


  4. Xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh công chức ngành lao động-thương binh và

   xã hội.


  5. Đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức:


   • Chủ động, đề xuất cơ chế, chính sách đột phá trong phương thức tuyển chọn sinh viên giỏi, xuất sắc, có trình độ sau đại học (phù hợp vị trí việc làm, nhu cầu sử dụng) vào các đơn vị thuộc Bộ.


   • Nâng cao chất lượng thi tuyển và thi nâng ngạch công chức, lựa chọn đúng người có phẩm chất, trình độ và năng lực để tuyển dụng vào công vụ hoặc bổ nhiệm vào các ngạch cao hơn.


  6. Từng bước đổi mới chế độ công vụ, công chức theo hướng năng động, linh hoạt. Triển khai thực hiện kịp thời quy định sửa đổi về chế độ công vụ, công chức.


  7. Nâng cao trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ của công chức và gắn chế độ trách nhiệm cùng kết quả thực thi công vụ với các chế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ. Đặc biệt là đề cao trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu.

  8. Chấn chỉnh, tăng cường công tác đánh giá công chức; từng bước đưa công tác này vào thực chất, tránh hình thức. Việc đánh giá phải căn cứ vào kết quả, hiệu quả công tác của công chức; thẩm quyền đánh giá thuộc về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức. Chú trọng thành tích, công trạng, kết quả công tác của công chức. Coi đó là thước đo chính để đánh giá phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức. Thực hiện quy trình đánh giá công chức, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chính xác và trách nhiệm.


  9. Nghiên cứu đề xuất chính sách đãi ngộ nhân tài gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch công chức lãnh đạo, quản lý.


  10. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với công tác đánh giá để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức.


  11. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thực thi công vụ về quản lý cán bộ, công chức như tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch, thống kê tổng hợp, quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức...


 2. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ

  CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC


  1. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về xây dựng Đề án vị trí việc làm

   trong đơn vị thuộc Bộ:


   • Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm đúng tiến độ.


   • Rà soát, điều chỉnh, phân bổ biên chế công chức trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của từng

    đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


  2. Triển khai rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ để tiến hành điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ hoặc sáp nhập nhằm từng bước tinh gọn bộ máy, tránh trùng lắp. Tăng cường phân cấp quản lý theo quy định.


  3. Rà soát, đánh giá, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức các đơn vị

   hành chính thuộc Bộ.


  4. Đổi mới công tác thi tuyển, thi nâng ngạch công chức:


   • Thực hiện tốt các quy định về tổ chức thi tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh.


   • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thi tuyển, phối hợp với Bộ Nội vụ áp dụng

    thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm (ngoại ngữ, tin học).


   • Xây dựng, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi về môn thi nghiệp vụ chuyên ngành theo hướng đi sâu vào nghiệp vụ cụ thể, đảm bảo tiêu chí phân loại, chọn được những người giỏi, có năng lực tốt.

  5. Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức. Đồng thời, kiện toàn công tác lập, quản lý hồ sơ công chức theo quy định; đưa chế độ báo cáo, thống kê vào nề nếp.


   • Xây dựng phần mềm quản lý đội ngũ công chức. Tiến hành điều tra, cập nhật dữ liệu nhằm đảm bảo phục vụ tốt, kịp thời cho công tác báo cáo, quản lý.


   • Hoàn thiện công tác quản lý hồ sơ công chức. Quản lý thống nhất các thông tin của hồ sơ

    công chức và hệ thống các biểu mẫu, báo cáo thống kê theo quy định.


   • Triển khai nghiêm các chế độ báo cáo thống kê về công tác quản lý đội ngũ công chức


   • Lưu giữ đầy đủ và thường xuyên cập nhật các thông tin hồ sơ đội ngũ công chức; hình thành hệ thống thông tin quản lý công chức theo phân cấp quản lý.


  6. Đổi mới phương thức bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, cấp Vụ: Từng bước thực hiện việc thi tuyển công chức lãnh đạo cấp phòng, cấp Vụ theo hướng dẫn.


  7. Rà soát, thực hiện các chính sách thu hút, phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.


  8. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ theo tinh thần Chỉ thị số 07 / CT - TTg ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.


  9. Thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức theo chỉ đạo, hướng dẫn.


 3. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC


  1. Năm 2014


  1. Tiếp tục triển khai xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch:
   • Triển khai tập huấn, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Đề án xác định vị trí việc 

    làm.


    • Thẩm định các Đề án xác định vị trí việc làm của từng đơn vị; tổng hợp danh mục vị trí việc làm của Bộ để báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, phê duyệt.


  2. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thống nhất,

   đảm bảo không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.


  3. Đánh giá, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức các đơn vị thuộc Bộ.

  4. Thực hiện chính sách tiến cử và thu hút, phát hiện, bồi dưỡng người có tài năng trong hoạt động công vụ, tập trung theo hướng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thông qua phương thức tuyển chọn, thu hút người có trình độ cao, có năng lực, kinh nghiệm, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm của các đơn vị.


   đ) Nâng cao chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; duy trì và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ; Tăng cường kiểm tra công vụ. Kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo quy định.


  5. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về chế độ đánh giá công chức gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh công chức và kết quả thực hiện nhiệm vụ, gắn liền với công tác khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thực thi nhiệm vụ, công vụ.


  1. Triển khai đầy đủ các quy định về chế độ báo cáo thống kê về công tác quản lý đội ngũ

   công chức.


  2. Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các Quy chế, quy trình thủ tục nghiệp vụ trên các lĩnh

   vực của công tác tổ chức cán bộ.


  3. Đổi mới nâng cao chất lượng thi tuyển và thi nâng ngạch công chức


   • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thi tuyển, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức

    thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm (ngoại ngữ, tin học).


   • Xây dựng ngân hàng câu hỏi về môn thi nghiệp vụ chuyên ngành theo hướng đi sâu vào

  nghiệp vụ cụ thể, đảm bảo tiêu chí phân loại, chọn được những người giỏi, có năng lực tốt.


  1. Xây dựng Đề án đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý từ nay đến 2021 và nhiệm kỳ tiếp theo.


  2. Nghiên cứu, điều chỉnh, ban hành quy định về chính sách thu hút, khuyến khích và chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức.


  3. Kiện toàn hệ thống hồ sơ công chức theo quy định.


  4. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo trung ương về đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức.


  o) Sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện trong năm.


  2. Năm 2015
  1. Tiếp tục hoàn thiện các Đề án xác định vị trí việc làm trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội 

   vụ.
  2. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thống nhất, đảm bảo không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, chuẩn bị trình Chính phủ cho nhiệm kỳ 2016-2021.


  3. Đánh giá, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức các đơn

   vị thuộc Bộ.


  4. Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu đội ngũ công chức.


   đ) Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện việc lập, quản lý hồ sơ công chức.


  5. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đang thực hiện trong năm 2014 và các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu thực tiễn.


  6. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo trung ương về đẩy mạnh cải cách công vụ công chức, Bộ Nội vụ.


  7. Tổng kết, đánh giá, báo cáo theo quy định.


 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


  1. Thời gian thực hiện:


   Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015.


  2. Phân công trách nhiệm thực hiện


   1. Vụ Tổ chức cán bộ:


    • Là đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ, chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo của Bộ xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa, tổ chức triển khai và hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.


    • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nội dung theo Kế hoạch này; báo cáo định kỳ kết quả thực hiện đến Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Chỉ đạo của Bộ và Ban Chỉ đạo Trung ương (qua Bộ Nội vụ).


   2. Vụ Kế hoạch - Tài chính: cân đối, bố trí nguồn lực và hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. Đồng thời, khai thác các nguồn lực khác (nếu có) để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện; hướng dẫn, thẩm định chi tiêu tài chính trong việc triển khai các nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch của Ban Chỉ đạo của Bộ.


   3. Vụ Pháp chế: có trách nhiệm tham gia ý kiến vào việc xây dựng hệ thống các văn bản về quản lý công vụ, công chức trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

   4. Trung tâm Thông tin: phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng chương trình quản lý dữ liệu đội ngũ công chức; ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch; tuyên truyền Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.


    đ) Văn phòng Bộ: Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đội ngũ công chức nhất là người đứng đầu các đơn vị nhằm đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.


   5. Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục, Tổng cục và đơn vị sự nghiệp công lập có công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ:


   • Căn cứ nội dung quy định tại mục I, II, III, IV Kế hoạch này, đơn vị xây dựng Kế hoạch của đơn vị để cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo từng năm và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ.


   • Đơn vị thực hiện báo cáo Ban Chỉ đạo của Bộ tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch năm 2014 chậm nhất vào ngày 25/11/2014; tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015 chậm nhất vào ngày 30/9/2015.


   • Có trách nhiệm phối hợp thực hiện các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu.


   g) Công đoàn Bộ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ:


   Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các công đoàn viên, đoàn viên thuộc các đơn vị về các nội dung liên quan đến Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ nhằm góp phần nâng cao nhận thức, đẩy mạnh hoạt động cải cách chế độ công vụ, công chức toàn diện và hiệu quả.


  3. Nguồn kinh phí thực hiện


 1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn lực khác (nếu có) theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.


 2. Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí để đảm bảo cho hoạt động Ban chỉ đạo và để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo yêu cầu từng năm.


 3. Vụ Kế hoạch-Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm được giao và từ các nguồn lực khác (nếu có).


Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các đơn vị phản ánh, đề xuất để Vụ Tổ chức cán bộ, đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo của Bộ xem xét, sửa đổi, bổ sung Kế hoạch này cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.