Open navigation

Công văn 1462/LĐTBXH-LĐTL Tiền lương trong thời gian ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

B<) LAO DQNG -THUONG BINH

vA xA H<)I


image src="1462_LDTBXH_LDTL_2014_Vv_Tien_luong_trong_thoi_gian_ngung_viec_tam_hoan_thuc_hien_hop_dong_lao_dong / Image_001 .png" height="1" width="83">


ScS: )L / 62JLUTBXH - LDTL

V/v tin luang trong thai gian ngung vic, t<;tm hoan thµc hin hqp d6ng lao d('mg

C<)NG HOA xA H<)I CHUNGHiA VI T NAM

D()c lp - Tl}.· do - Hn h ph uc


image src="1462_LDTBXH_LDTL_2014_Vv_Tien_luong_trong_thoi_gian_ngung_viec_tam_hoan_thuc_hien_hop_dong_lao_dong / Image_002 .png" height="1" width="233">

Ha N(J i, ngay f thang 5 nam 20 I 4


K inh gl'ri: Sa Lao d(mg - Thuang binh va Xa h(> i tinh An Giang


Tra l&i cong van s6 279 / SLUTBXH - LDTL - BHXH ngay 14/4/201 4 cua quy Sa v vic ti n luang trong thai gian ngling vic, tc;nn hoan th t,rc h i¢n hqp dbng lao d(mg, B(> Lao d(>ng - Thuang binh va Xa h(> i c6 y kien nhu sau:

 1. . Theo quy dinh tc;ti Dieu 98 B(> lu.t lao d(>ng thi truang hqp phai ngung vic, nguai lao d(>ng duqc tra luang nhu sau:

  b'

  1. Neu do 16i cua nguai SU di,mg lao d(>ng, thi nguai lao d(>ng duqc tra dl'1 tien luan w

  2. Neu do I6i cua nguai lao d(>ng thi nguai d6 khong duqc tra luang; nhfmg nguai lao d(>ng khac trong cung dan vi phai ngll'ng vi c duqc tra luang theo muc do hai ben th6a thrn n nhung khong duqc thp han muc luang t6i th i u vung do Chinh ph u quy dinh;

  c ) Neu vi sµ c6 din , nu6c ma khong do I6i cua nguai SU dt,mg lao dc)ng, nguai l ao d<)ng ho?c vi cac ngu yen nhan khach quan khac nhu thien tai, h6a hoc;tn, d i ch bnh nguy hi m, dich hQa, di dai aia di m hoc;tt d(>ng th eo ycu cu cua ca quan nha n u6c co th m quyen ho?c vi ly do kinh te, thi tien luung ngtrng vi c do hai ben thoa thu?n nhung khong duqc thp ban muc luang t6i th i 6u vung do Chinh ph u quy d!nh.

 2. Theo Kh oan 5 U ieu 32 B9 lu?t lao d<)ng thi nguai sfr d t,mg lao dc) ng va nguo·i lao d(m g co th thoa thu?n tc;tm hoan thµc hi n hqp ctbng lao ctc) ng. B(> l u t lao d(mg khong qu y djnh ve tien luang trong thai gian tc;t m h oan th t,rc h i n hqp ctbng lao d(>ng; tuy nhien, U ieu 4 cua B(> lu?t nay quy djn h N h a l1UCTC khuyn khich nguai Slr dt,mg lao d(mg va nguai lao d(mg thoa th u?n ctam bao cho nguai lao ct <)ng c6 nhfrng cti@u ki n thu ?n lqi han so v6'i quy ci!nh cua phap lu?t ve lao d9ng.

u@ nghi quy Sa can Clr vao cac quy ciinh neu tren hu6ng dn doanh ngh i p thµc h i¢n./.


image src="1462_LDTBXH_LDTL_2014_Vv_Tien_luong_trong_thoi_gian_ngung_viec_tam_hoan_thuc_hien_hop_dong_lao_dong / Image_003 .gif" height="178" width="374">

N O'i 11h(m:

 • N lrn trcn;

 • TT Ph11111 M i nh Huan (d b/c);

 • Lu·u: VT, V 1 LDTL

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.