Open navigation

Quyết định 647/QĐ-LĐTBXH Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc Bộ LD-TBXH hội năm 2013


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 647 / QĐ - LĐTBXH

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2013


BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;


Căn cứ Nghị định số 24 / 2009 / NĐ - CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;


Căn cứ Nghị định số 16 / 2013 / NĐ - CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;


Căn cứ Nghị định số 106 / 2012 / NĐ - CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


Căn cứ Thông tư số 09 / 2013 / TT - BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 16 / 2013 / NĐ - CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;


Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2013 (có danh mục kèm theo).


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • VP Chủ tịch nước;

 • Văn phòng Chính phủ;

 • VP Quốc hội;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

 • Tòa án nhân dân tối cao;

 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

 • Kiểm toán Nhà nước;

 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 • Công báo;

 • Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 • Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;

 • Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG


Phạm Thị Hải Chuyền

DANH MỤC


VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 647 / QĐ - LĐTBXH ngày 05/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


 1. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2013


  STT

  Văn bản hết hiệu lực

  Lý do hết hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực

  I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH


  1

  Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994


  Được thay thế bởi Bộ luật lao động số

  10/2012/QH13


  01/5/2013


  2

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 35 / 2002 / QH10

  3

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 74 / 2006 / QH11

  4

  Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động số 84 / 2007 / QH11

  LĨNH VỰC VIỆC LÀM

  5

  Nghị định số 34 / 2008 / NĐ - CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam


  Được thay thế bởi Nghị định số 102 / 2013 / NĐ - CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.


  01/11/2013

  6

  Nghị định số 46 / 2011 / NĐ - CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34 / 2008 / NĐ - CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

  7

  Nghị định số 122 / 2007 / NĐ - CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của

  Được thay thế bởi Nghị định 41 / 2013 / NĐ - CP ngày 08/5/2013 của


  23/6/2013


  Chính phủ quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công

  Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật Lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công

  8

  Nghị định số 28 / 2011 / NĐ - CP ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công ban hành kèm theo Nghị định số 122 / 2007 / NĐ - CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ

  9

  Nghị định số 133 / 2007 / NĐ - CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động về giải quyết tranh chấp lao động


  Được thay thế bởi Nghị định số 46 / 2013 / NĐ - CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động


  01/7/2013

  10

  Nghị định số 12 / 2008 / NĐ - CP ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động

  11

  Nghị định số 114 / 2002 / NĐ - CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương


  Được thay thế bởi Nghị định số 49 / 2013 / NĐ - CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương


  01/7/2013

  12

  Nghị định số 205 / 2004 / NĐ - CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước

  13

  Nghị định số 86 / 2007 / NĐ - CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ


  Được thay thế bởi Nghị định số 50 / 2013 / NĐ - CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu


  01/7/2013

  14

  Nghị định số 141 / 2007 / NĐ - CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của


  Chính phủ quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế

  15

  Nghị định số 07 / 1999 / NĐ - CP ngày 13 tháng 2 năm 1999 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước


  Được thay thế bởi Nghị định số 60 / 2013 / NĐ - CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc


  15/8/2013

  16

  Nghị định số 87 / 2007 / NĐ - CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn

  17

  Nghị định số 44 / 2003 / NĐ - CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

  Được thay thế bởi Nghị định số 44 / 2013 / NĐ - CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động


  01/7/2013

  18

  Nghị định số 103 / 2012 / NĐ - CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

  Được thay thế bởi Nghị định số 182 / 2013 / NĐ - CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động


  31/12/2013

  LĨNH VỰC LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

  19

  Nghị định số 144 / 2007 / NĐ - CP ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng


  Được thay thế bởi Nghị định số 95 / 2013 / NĐ - CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng


  10/10/2013

  LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

  20

  Nghị định số 195 / CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ

  ngơi


  Được thay thế bởi Nghị định số 45 / 2013 / NĐ - CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động


  01/7/2013

  21

  Nghị định số 06 / CP ngày 20 tháng


  01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

  22

  Nghị định số 109 / 2002 / NĐ - CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195 / CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật

  lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  23

  Nghị định số 110 / 2002 / NĐ - CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06 / CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

  LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

  27

  Nghị định số 86 / 2010 / NĐ - CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

  Được thay thế bởi Nghị định số 95 / 2013 / NĐ - CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng


  10/10/2013

  LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

  24

  Nghị định số 116 / 2009 / NĐ - CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề.


  Được thay thế bởi Nghị định số 148 / 2013 / NĐ - CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề.


  15/12/2013

  25

  Quyết định số 86 / 2008 / QĐ - TTg ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


  Được thay thế bởi Quyết định số 43 / 2013 / QĐ - TTg ngày 16/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

  của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


  10/9/2013

  26

  Quyết định số 53 / 2011 / QĐ - TTg

  ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Thủ


  tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 86 / 2008 / QĐ - TTg ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

  28

  Nghị định số 176-CP ngày 20/10/1999 của Chính phủ về việc thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

  Được thay thế bởi Nghị định số 56 / 2013 / NĐ - CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.


  15/7/2013

  29

  Nghị định số 47 / 2012 / NĐ - CP ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

  Được thay thế bởi Nghị định số 101 / 2013 / NĐ - CP ngày 04/9/2013 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng.


  20/10/2013

  30

  Nghị định số 54 / 2006 / NĐ - CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.


  Được thay thế bởi Nghị định số 31 / 2013 / NĐ - CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng


  01/6/2013

  31

  Nghị định số 16 / 2007 / NĐ - CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ.

  32

  Nghị định số 89 / 2008 / NĐ - CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của

  Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

  LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

  33

  Quyết định số 106 / 2004 / QĐ - TTg ngày 11 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

  Được thay thế bởi Quyết định số 539 / QĐ - TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015


  01/4/2013  34

  Quyết định số 113 / 2007 / QĐ - TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế

  - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999 - 2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010.

  LĨNH VỰC BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM

  35

  Nghị định số 91 / 2011 / NĐ - CP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trẻ em

  Được thay thế bởi Nghị định số 1 44 / 2013 / NĐ - CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và chăm sóc, bảo vệ trẻ em


  15/12/2013

  LĨNH VỰC THANH TRA, CÔNG ĐOÀN VÀ LĨNH VỰC KHÁC

  36

  Nghị định số 1 86 / 2007 / NĐ - CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  Được thay thế bởi Nghị định số 106 / 2012 / NĐ - CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


  01/3/2013

  37

  Nghị định số 31 / 2006 / NĐ - CP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Được thay thế bởi Nghị định số 39 / 2013 / NĐ - CP ngày 24/4/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội


  15/6/2013

  38

  Nghị định số 47 / 2010 / NĐ - CP ngày

  06 tháng 5 năm 2010 của Chính

  phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

  Được thay thế bởi Nghị định số 95 / 2013 / NĐ - CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng


  10/10/2013

  39

  Nghị định số 133 / HĐBT ngày 20 tháng 4 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng về hướng dẫn thi hành Luật công đoàn

  Được thay thế Nghị định 43 / 2013 / NĐ - CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn viên trong việc đại diện bảo vệ


  01/7/2013

  40

  Nghị định số 302 / HĐBT ngày 19


  tháng 8 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, cơ quan

  quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

  Tổng số văn bản mục I: 40 văn bản

  II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ LAO ĐỘNG - TB&XH BAN HÀNH VÀ

  LIÊN TỊCH BAN HÀNH

  LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

  1

  Thông tư số 07 / 2006 / TT - BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


  Được thay thế bởi Thông tư số

  05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2013

  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.


  01/07/2013

  2

  Thông tư số 02 / 2007 / TT - BLĐTBXH ngày 16 tháng 01 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 07 / 2006 / TT - BLĐTBXH ngày

  26/07/2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

  3

  Thông tư số 25 / 2007 / TT - BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

  4

  Thông tư số 08 / 2009 / TT - BLĐTBXH ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Mục VII Thông tư số 07 / 2006 / TT - BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

  LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


  5

  Thông tư số 21 / 2003 / TT - BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44 / 2003 / NĐ - CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động.


  Được thay thế bởi Thông tư số

  30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013

  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 44 / 2013 / NĐ - CP ngày 10/05/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động


  10/12/2013

  6

  Thông tư số 17 / 2009 / TT - BLĐTBXH ngày 26 tháng 5 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21 / 2003 / TT - BLĐTBXH ngày 22

  tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44 / 2003 / NĐ - CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động.

  7

  Thông tư số 27 / 2010 / TT - BLĐTBXH ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù

  lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu


  Được thay thế bởi Thông tư số

  19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013

  hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư số 18 / 2013 / TT - BLĐTBXH ngày 09/09/2013 của Bộ Lao động -

  Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.


  25/10/2013

  8

  Thông tư số 19 / 2007 / TT - BLĐTBXH ngày 4 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 141 / 2007 / NĐ - CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế.

  9

  Thông tư số 08 / 2005 / TT - BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 207 / 2004 / NĐ - CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách

  Được thay thế bởi Thông tư số

  19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/09/2013

  hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng trong công ty trách


  25/10/2013


  nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước và các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

  nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

  10

  Thông tư số 07 / 2005 / TT - BLĐTBXH ngày 5 tháng 1 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206 / 2004 / NĐ - CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước.


  Được thay thế bởi Thông tư số

  18 / 2013 / TT - BLĐTBXH ngày 09/09/2013

  của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.


  25/10/2013

  11

  Thông tư số 09 / 2005 / TT - BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tính năng suất lao động bình quân và tiền lương bình quân trong các

  công ty nhà nước theo Nghị định số 206 / 2004 / NĐ - CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

  12

  Thông tư số 22 / 2007 / TT - BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải cơ sở và hòa giải viên lao động.

  Được thay thế bởi Thông tư số

  08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2013

  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 46 / 2013 / NĐ - CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động.


  01/07/2013

  13

  Thông tư số 20 / 2007 / TT - BLĐTBXH ngày 04/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 109 / 2007 / NĐ - CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về

  chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần


  Được thay thế bởi Thông tư số

  33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2012

  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 59 / 2011 / NĐ - CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần


  05/02/2013


  LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

  14

  Thông tư số 37 / 2005 / TT - BLĐTBXH ngày 29/12/2005 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

  Được thay thế bởi Thông tư số

  27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013

  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.


  15/12/2013

  15

  Thông tư số 41 / 2011 / TT - BLĐTBXH ngày 28/12/2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37 / 2005 / TT - BLĐTBXH ngày 29/12/2005 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

  Được thay thế bởi Thông tư số

  27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013

  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.


  15/12/2013

  16

  Thông tư số 21 / 1999 / TT - BLĐTBXH ngày 11 tháng 9 năm 1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định danh mục nghề, công việc và các điều kiện được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc

  Được thay thế bởi Thông tư số

  11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/06/2013

  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc.


  01/08/2013

  17

  Thông tư Liên tịch số

  40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT

  ngày 28 tháng 12 năm 2011 của liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế về quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

  Được thay thế bởi Thông tư số

  26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013

  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ.


  15/12/2013


  18

  Thông tư liên tịch số

  13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT

  ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện

  vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.


  Được thay thế bởi Thông tư số

  25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013

  hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.


  05/12/2013

  19

  Thông tư Liên bộ số 09 / TT - LB ngày 13 tháng 04 năm 1995 của Bộ

  Được thay thế bởi Thông tư số

  10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2013


  01/08/2013


  Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc cấm sử dụng lao động chưa thành niên.

  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.

  LĨNH VỰC KHÁC

  20

  Quyết định số 09 / 2006 / QĐ - BLĐTBXH ngày 05/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành “Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước

  về lao động thương binh và xã hội”.

  Được thay thế bởi Thông tư số

  03/2013/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2013

  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.


  15/04/2013

  Tổng số văn bản mục II: 20 văn bản

  Tổng số văn bản mục I & II: 60 văn bản


 2. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2013STT


Văn bản hết hiệu lực một phần

Nội dung, quy định hết hiệu lực


Lý do hết hiệu lực


Ngày hết hiệu lực

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


1


Nghị định số 25 / 2010 / NĐ - CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và tổ chức quản lý

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Khoản 6 Điều

20

Được thay thế bởi Nghị định số 50 / 2013 / NĐ - CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu


01/7/2013

Điều 26, Điều

30 Mục II

Được thay thế bởi Nghị định số 51 / 2013 / NĐ - CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước


làm chủ sở hữu


2


Nghị định số 101 / 2009 / NĐ - CP ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước.

Điểm b, Khoản 5, Điều 18

Được thay thế bởi Nghị định số 50 / 2013 / NĐ - CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu


01/7/2013

Khoản 9, Điều

30, Mục II

Được thay thế bởi Nghị định số 51 / 2013 / NĐ - CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

3

Nghị định số 205 / 2004 / NĐ - CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước.

Bảng lương của Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và Bảng lương của Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng ban hành kèm theo Nghị định

Được thay thế bởi Nghị định số 51 / 2013 / NĐ - CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu


01/7/2013

LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG - VỆ SINH LAO ĐỘNG


4

Nghị định số 81 / 2012 / NĐ - CP ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68 / 2008 / NĐ - CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy


Điều 2

Được thay thế bởi Nghị định số 45 / 2013 / NĐ - CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động


01/7/2013định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109 / 2002 / NĐ - CP ngày 27

tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195 / CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

LĨNH VỰC DẠ

Y NGHỀ

5

Thông tư số 29 / 2011 / TT - BLĐTBXH ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề.

Quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung

Được thay thế bởi Thông tư số

23/2013/TT-BLĐTBXH ngày

16/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định số 73 / 2012 / NĐ - CP ngày


02/12/2013


tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài


26/09/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI


6

Nghị định số 94 / 2010 / NĐ - CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng

Điểm a Khoản 2 Điều 16

Được thay thế bởi Nghị định số 111 / 2013 / NĐ - CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn


15/11/2013

Tổng cộng: 6 văn bản

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.