BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5592 / TCHQ - GSQL

V/v thực hiện công văn số 12191 / BTC - TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Tiếp theo công văn số 8527 / TCHQ - GSQL ngày 17/9/2015, công văn số 9321 / TCHQ - GSQL ngày 08/10/2015, công văn số 11307 / TCHQ - GSQL ngày 30/11/2015 và công văn số 1718 / TCHQ - GSQL ngày 09/3/2016 và 2406 / TCHQ - GSQL ngày 28/3/2016 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện công văn số 12191 / BTC - TCHQ ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tiếp tục bổ sung Danh sách xe ô tô tạm nhập khẩu của cơ quan do cơ quan Đại diện cung cấp (gửi kèm theo đây).


Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất KhaDANH SÁCH


XE Ô TÔ TẠM NHẬP KHẨU CỦA CƠ QUAN

(kèm công văn số 5592 / TCHQ - GSQL ngày 16 tháng 6 năm 2016 của TCHQ)STT


Số, ngày Giấy phép


Số, ngày Tờ khai


Nhãn hiệu


Năm sản xuất


Biển số

Ngày cấp Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (nếu có)


Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam.


1

42/TN-CQNG;

06/07/2009

119/NK-PMD;

09/07/2009

Toyota HIACE


2008

80-446-NG

07


2


35/TN-CQNG;

14/09/2011

135NOTO- PMD; 04/10/2011

Toyota Lancruiser Prado TX-L


2011


80-446-NG

08


3


45/TN-CQNG;

20/07/2009

132/NPMDO- PMD; 27/07/2009

Toyota Landcruiser Prado GX


2009


80-446-NG

23


4

27/2013/TN- CQNG; 21/08/2013


33NOTO-PMD;

29/08/2013


Toyota Camry


2012


80-446-NG

26


5


54/TN-CQNG;

14/09/2009


98/N-PMD;

17/09/2009


Toyota Previa


2006


80-446-NG

24

xe chuyển từ JBIC


6


59/TN-CQNG;

14/12/2007

194NOTO- PMD; 15/12/2007


Lexus GS300


2007


80-446-NG

25

xe chuyển từ JBIC