Open navigation

Công văn 3698/CT-TTHT Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3698 / CT - TTHT

V/v: Ưu đãi thuế TNDN.

TP, HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2014


Kính gửi: Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM.

Địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

MST: 0302483177

Trả lời văn thư số 212 / 2014 / CV - CII ngày 17/04/2014 của Công ty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c Khoản 4 Điều 38 Nghị định số 108 / 2009 / NĐ - CP ngày 27/11/2009 của Chính Phủ quy định về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao:

“Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Dự án khác được áp dụng tùy thuộc vào lĩnh vực và địa bàn đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Căn cứ Khoản 1b Điều 15 Nghị định số 218 / 2013 / NĐ - CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

“Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật công nghệ cao;.....đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định;....”

Trường hợp Công ty theo trình bày thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng cho thành phố (cầu, đường...) theo hình thức BT đổi lấy đất để bán thì doanh thu của Công ty là doanh thu từ kinh doanh bất động sản nên thu nhập của hoạt động này không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • P.PC;

  • P.KT 3;

  • Lưu: (HC,TTHT)

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.