Open navigation

Công văn 3815/CT-TTHT Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3815 / CT - TTHT

V/v: chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2014


Kính gửi: Công Ty TNHH Crown Worldwide

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Coteccons Office, số 236 / 6 , Đường Điện Biên Phủ, Phường 17, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 

Mã số thuế: 0302711144


Trả lời văn thư ngày 27/03/2014 của Công ty về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Nghị định 218 / 2013 / NĐ - CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ hướng dẫn về luật thuế TNDN quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi):

“ Trừ các khoản chi quy định tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

  ...

 2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

  ...

 3. Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc: Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cho hoạt động phòng, chống HIV / AIDS nơi làm việc, hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này; cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp thanh toán theo hợp đồng mà thời điểm thanh toán khác với thời điểm ghi nhận chi phí theo quy định và các khoản chi không phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp của Công ty theo trình bày, có cung cấp dịch vụ cấp thị thực cho khách hàng và Cục quản lý xuất nhập cảnh chỉ cấp biên lai thu tiền phí, lệ phí với thông tin của khách hàng thuê Công ty cung cấp dịch vụ thì khi thu tiền Công ty chỉ lập hóa đơn đối với phần phí dịch vụ Công ty được hưởng, đối với tiền phí, lệ phí thu hộ cho Cục quản lý xuất nhập cảnh, Công ty hạch toán thu hộ, chi hộ không tính vào doanh thu và chi phí của Công ty khi xác định thu nhập chịu thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:

 • Như trên;

 • P. KT2;

 • P. PC;

 • Lưu: HC, TTHT.


KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.