Open navigation

Công văn 3921/CT-TTHT Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số : 3921 / CT - TTHT

V/v: Chính sách thuế.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2014.


Kính gửi: Công ty cổ phần dầu nhớt và hoá chất Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 11, 119 Điện Biên Phủ, P.đakao, Q.1, TP.HCM 

Mã số thuế: 0303269722


Trả lời văn thư số 1404 / CV - Vilube / 2014 ngày 29/04/2014 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

 • Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 218 / 2013 / NĐ - CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

  “Trừ các khoản chi quy định tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

   ...

  2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

   Đối với các trường hợp: Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của hộ gia đình, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra, mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt, mua đồ dùng, tài sản, của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp bán ra và dịch vụ mua của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm.

  3. Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc: Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cho hoạt động phòng, chống HIV / AIDS nơi làm việc, hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này; cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

  Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp thanh toán theo hợp đồng mà thời điểm thanh toán khác với thời điểm ghi nhận chi phí theo quy định và các khoản chi không phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác.”

 • Căn cứ Thông tư 111 / 2013 / TT - BTC ngày 15/08/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân người Thái Lan không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thực hiện phân tích thị trường và phát triển kinh doanh thì toàn bộ các khoản phí, phụ cấp và trợ cấp khác trả cho cá nhân người Thái Lan được xác định là khoản thu nhập tiền lương, tiền công, Công ty phải có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo quy định tại Thông tư 111 / 2013 / TT - BTC để nộp vào ngân sách nhà nước. Căn cứ hợp đồng, chứng từ thanh toán tiền và hồ sơ, chứng từ đã kê khai khấu trừ thuế TNCN Công ty tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • P.PC;

 • P.KT2;

 • Lưu (TTHT, HC).


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.