Open navigation

Công văn 2878/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2878 / TCT - CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 751 / CT - TTHT ngày 26/4/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước đề nghị hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Infac Vina. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96 / 2015 / TT - BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính quy định:


“3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151 / 2014 / TT - BTC) như sau:b) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các trường hợp sau:


  • Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;


  • Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh; mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).


Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”


Căn cứ quy định nêu trên và theo nội dung trình bày tại công văn số 751 / CT - TTHT ngày 26/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước thì trường hợp Công ty TNHH Infac Vina mua lại dự án của Công ty TNHH AZTECH để thực hiện dự án sản xuất Anten ô tô có kế thừa một phần tài sản (nhà xưởng, nhà kho) và địa điểm kinh doanh thì không được coi là dự án đầu tư mới. Trường hợp Công ty TNHH Infac Vina mua lại dự án của Công ty TNHH AZTECH nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trước đây thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý nêu tại công văn số 751 / CT - TTHT ngày 26/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.