Open navigation

Công văn 5558/VPCP-KTTH Xử lý kiến nghị về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5558 / VPCP - KTTH

V/v xử lý kiến nghị về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Tài chính;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam tại văn thư số 13.6.2006-Tax ngày 13 tháng 6 năm 2016 xin họp về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Chi nhánh Công ty tại Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, có văn bản trả lời doanh nghiệp theo quy định.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./..Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

 • Công ty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo VN 

  (88 Đồng Khởi, Q.I, TP. Hồ Chí Minh);

 • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, 

  Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, 

  các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;

 • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.