Open navigation

Công văn 3402/VPCP-KGVX Chế độ, chính sách đối với lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới ở các tỉnh phía Nam thời kỳ 1976-1980


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3402/VPCP-KGVX

V/v chế độ, chính sách đối với lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới ở các tỉnh phía Nam thời kỳ 1976-1980

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017



Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.


Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (văn bản số 16/TTr-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017) giải quyết chế độ, chính sách đối với lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới làm nhiệm vụ của tỉnh Thái Bình thời kỳ 1976-1980 không còn giấy tờ; ý kiến của Bộ Tư pháp (văn bản số 946/BTP-PLDSKT ngày 23 tháng 3 năm 2017), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 11332/LĐTBXH-LĐTL ngày 27 tháng 3 năm 2017), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình:


  1. Chỉ đạo giải quyết đối với những trường hợp lao động đi tiền trạm kinh tế mới của tỉnh Thái Bình thời kỳ 1976 - 1980 đủ điều kiện hồ sơ theo quy định bảo đảm đúng đối tượng và chế độ.


  2. Tổng hợp, đánh giá việc triển khai thực hiện chế độ đối với lao động đi tiền trạm kinh tế mới của tỉnh Thái Bình thời kỳ 1976 - 1980 và báo cáo Thủ tướng trong năm 2017.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình biết, thực hiện./.



Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  • Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  • Các Bộ: Lao động - TBXH, Tư pháp, Tài chính;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; 

               TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;

  • Lưu: VT, KGVX (03), 1b. 15


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Văn Tùng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.