Open navigation

Công văn 322/TB-VPCP Kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 322/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngày 28 tháng 6 năm 2017 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường. Cùng dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, lãnh đạo các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Phó Chủ tịch và ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Sau khi Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam năm 2016 - 2017, trọng tâm phối hợp công tác năm 2017 - 2018 và một số kiến nghị của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Bộ trưng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tng hợp ý kiến của các bộ, ngành về các kiến nghị của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; phát biểu ý kiến của các đại biểu dự họp; Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế vĩ mô vẫn giữ ổn định, lạm phát được kiểm soát, sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, đi sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh có tiến bộ. Phòng chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo quyết liệt. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả. Những thành tựu trên là kết quả nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có sự đóng góp trực tiếp, to lớn của giai cấp công nhân Việt Nam.

Sự phối hợp hoạt động giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ngày càng hiệu quả và thực chất; việc trao đổi thông tin giữa hai bên diễn ra thường xuyên và chặt chẽ hơn. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp với 09 bộ; tích cực phản biện chính sách, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan đến lao động và công đoàn; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm đến việc bảo đảm điều kiện làm việc và đời sống vật chất, tinh thần của người lao động (nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp, khu chế xuất); triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức cuộc gặp gỡ, đối thoại của Thủ tưng Chính phủ với công nhân, người lao động trong hai năm liền (2016-2017). Các kiến nghị tại buổi làm việc năm 2016 được quan tâm giải quyết hợp lý.

II. V TRỌNG TÂM PHI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2017 - 2018

Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương tập trung phối hợp công tác với các cấp Tng Liên đoàn trong việc thực hiện các nội dung sau:

1. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia xây dựng thể chế, thực hiện phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động phục vụ người dân, doanh nghiệp.

2. Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; phát triển doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, tạo nhiều việc làm cho xã hội.

3. Xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu của tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hội nhập quốc tế.

4. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; nâng cao hiệu quả công tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động, đặc biệt về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kịp thời kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, xử lý vi phạm, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

5. Phổ biến chính sách pháp luật, chủ động cung cấp thông tin liên quan cho người lao động nhm đẩy lùi thông tin tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của người lao động vào Đảng và Nhà nước, vào sự quản lý, điều hành của Chính phủ.

6. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, khích lệ, động viên người lao động hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đóng góp vào kết quả chung của đơn vị và của đất nước.

7. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với công nhân, người lao động vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Tổ chức gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ và đại biểu tham dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

III. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA TNG LIÊN ĐOÀN

1. Về quy định liên quan đến các nội dung làm thêm giờ, tuổi nghỉ hưu, giải quyết tranh chấp về lao động tập thể và đình công, bữa ăn giữa ca: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tng Liên đoàn lao động Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động.

2. Về rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và sớm ban hành hướng dẫn về phương pháp xác định nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tng Liên đoàn lao động Việt nam và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng văn bản quy định về nguyên tắc xác định và các bước xây dựng danh mục; trên cơ sở đó bổ sung, hoàn thiện hệ thống danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

3. Về xác định lộ trình thực hiện tiền lương tối thiểu của người lao động theo quy định tại Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2012: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội đồng tiền lương Quốc gia và các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về rà soát bổ sung danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội: Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và các cơ quan liên quan tiếp thu trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

5. Về ban hành quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bếp ăn tập thể hoặc doanh nghiệp dịch vụ bữa ăn ca của người lao động tại các doanh nghiệp: Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về vấn đề này.

6. Về hướng dẫn việc thực hiện chính sách giảm thuế với người sử dụng lao động có sử dụng nhiều lao động nữ theo quy định tại Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Tng Liên đoàn lao động Việt Nam và các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Về hướng dẫn thực hiện khoản 7 Điều 10 của Luật Bảo hiểm xã hội về biện pháp xử lý trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng về bảo hiểm xã hội của người lao động: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương để trình Chính phủ ban hành Nghị định.

8. Về trích một tỷ lệ nhất định từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo đối tượng, là công nhân lao động khi tham gia học tập, nâng cao kỹ năng nghề từ trình độ sơ cấp nghề đến cao đng nghề: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu trên khi sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm; nghiên cứu tăng cường hiệu quả sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

9. Về quan tâm, chỉ đạo 03 nội dung mà Thủ tướng đã kết luận trong năm 2016 đến nay chưa thực hiện dứt điểm: Các Bộ: Tài chính, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện, đề xuất các giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

10. Về tiếp tục hỗ trợ kinh phí để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất: Bộ Tài chính tiếp thu, đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định của pháp luật.

11. Về chính sách ưu đãi lãi suất vay mua nhà ở xã hội cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế: Thực hiện theo Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách Xã hội.

12. Về hỗ trợ thành lập Bệnh viện sức khỏe nghề nghiệp thuộc Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Bộ Y tế về Chương trình chăm sóc sức khỏe cho công nhân, người lao động trên phạm vi toàn quốc. Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

13. Về việc giao Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hàng năm công bố Bảng xếp hạng doanh nghiệp thực hiện các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường: Tng Liên đoàn lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn nhóm doanh nghiệp có nguy cơ cao về mất an toàn vệ sinh lao động để thanh tra, kiểm tra xác suất, công bố kết luận theo từng ngành, lĩnh vực.

14. Về tổng kết, đánh giá 03 năm thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Tôn Đức Thắng theo Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ: Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết việc thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 (trong đó có Đại học Tôn Đức Thắng) trong năm 2017.

15. Về hỗ trợ Quỹ trợ vốn cho công nhân, lao động nghèo vay tự tạo việc làm: Bộ Kế hoạch và Đu tư chủ trì, phối hợp với Tng Liên đoàn lao động Việt Nam và các bộ, ngành liên quan đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan cùng phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công đoàn ngành Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ 
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, QHĐP (2).
 Tr.H.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.