Open navigation

Công văn 4724/TCT-CS Hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4724/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

 

Kính gửi:

- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH TMDV Tư vấn Trường Minh.
(Đ/c: 1/46/44 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)


    Tổng cục Thuế nhận được công văn số 201/TM-09 ngày 19/9/2017 của Công ty TNHH TMDV Tư vấn Trường Minh (Công ty Trường Minh) và công văn số 5018/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phản ánh về đề nghị hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa bán hàng trong khu cách ly tại các sân bay phản ánh về việc hoàn thuế GTGT.

    Nội dung vướng mắc của Công ty TNHH TMDV Tư vấn Trường Minh đã được chuyển đến Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế) để xử lý.

    Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH TMDV Tư vấn Trường Minh và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được biết và liên hệ Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.