Open navigation

Công văn 724/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 724/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Cục Thuế tỉnh Trà Vinh;
- Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam.
(Đ/c: Ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 50833/CT-TTHT ngày 28/7/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội và công văn số 0087/JANA-TCT ngày 7/08/2017 của Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam vướng mắc về việc kê khai, nộp thuế nhà thầu đối với lãi tiền vay và các khoản chi phí trả cho bên nước ngoài theo Hợp đồng BOT Dự án Nhiệt điện Duyên Hải 2. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3, Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính quy định về thu nhập chịu thuế TNDN.

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên quy định về đối tượng và điều kiện áp dụng.

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 và Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính) quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Căn cứ khoản 2.37 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ khoản 3 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 và Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính).

Căn cứ các quy định trên thì:

1. Về việc miễn thuế nhà thầu đối với khoản lãi tiền vay trả cho CEXIM.

Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế Hà Nội tại công văn số 50833/CT-TTHT nêu trên.

2. Về kê khai, nộp thuế nhà thầu đối với các khoản phí.

Trong trường hợp các khoản phí thu xếp vốn, phí cam kết là khoản tách biệt, không bao gồm trong lãi vay thì Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam có trách nhiệm kê khai, nộp thuế nhà thầu thay cho Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc. Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam được khấu trừ thuế GTGT nộp thay nhà thầu nước ngoài theo quy định. Trường hợp khoản thu xếp vốn trả cho Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc không bao gồm thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài thì Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam được hạch toán khoản thuế TNDN nhà thầu nộp thay vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hà Nội, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-TCT;
- Website-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.