Open navigation

Nghị định 17/2019/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 07/2017/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh VN

 Hết hiệu lực: 30/12/2020 


CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 17/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019


NGHỊ ĐỊNH


SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 07/2017/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VIỆT NAM


Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;


Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm 2016;


Căn cứ Nghị quyết số 74/2018/QH14 về kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV ngày 20 tháng 11 năm 2018;


Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;


Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam


 1. Sửa đổi, bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử (Phụ lục I) và danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (Phụ lục II) quy định tại khoản 1 Điều 9 như sau:


  gồm:

  1. Sửa đổi, bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử


   STT

   ICAO

   TÊN

   TÊN (TIẾNG ANH)

   1.

   AUT

   Áo

   Austria

   2.

   ISL

   Ai-xơ-len

   Iceland

   3.

   BEL

   Bỉ

   Belgium

   4.

   PRT

   Bồ Đào Nha

   Portugal

   5.

   BIH

   Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na

   Bosnia and Herzegovina

   6.

   BRA

   Braxin

   Brazil

   7.

   QAT

   Ca-ta

   Qatar

   8.

   AND

   Công quốc An-đơ-ra

   Andorra

   9.

   LIE

   Công quốc Lích-ten-xtên

   Liechtenstein

   10.

   MCO

   Công quốc Mô-na-cô

   Monaco

   11.

   HRV

   Crô-a-ti-a

   Croatia

   12.

   EST

   Ê-xtô-ni-a

   Estonia

   13.

   FJI

   Fi-ji

   Fiji

   14.

   GEO

   Gru-di-a

   Georgia

   15.

   LVA

   Lát-vi-a

   Latvia

   16.

   LTU

   Lit-hua-ni-a

   Lithuania

   17.

   MLT

   Man-ta

   Malta


   18.

   MKD

   Ma-xê-đô-ni-a

   Macedonia

   19.

   FSM

   Mai-crô-nê-xi-a

   Micronesia

   20.

   MEX

   Mê-xi-cô

   Mexico

   21.

   MDA

   Môn-đô-va

   Moldova

   22.

   MNE

   Mon-tê-nê-grô

   Montenegro

   23.

   NRU

   Na-u-ru

   Nauru

   24.

   PLW

   Pa-lau

   Palau

   25.

   PNG

   Pa-pua Niu Ghi-nê

   Papua New Guinea

   26.

   MHL

   Quần đảo Mác-san

   Marshall Islands

   27.

   SLB

   Quần đảo Xa-lô-mông

   Salomon Islands

   28.

   SMR

   San Ma-ri-nô

   San Marino

   29.

   CYP

   Síp

   Cyprus

   30.

   CHE

   Thụy Sĩ

   Switzerland


   31.


   CHN

   Trung Quốc

   China


   32.

   VUT

   Va-nu-a-tu

   Vanuatu

   33.

   WSM

   Xa-moa

   Western Samoa

   34.

   SRB

   Xéc-bi-a

   Serbia

   35.

   SVN

   Xlô-ve-ni-a

   Slovenia

   • Bao gồm công dân mang hộ chiếu Hồng Kông, hộ chiếu Ma Cao

   • Không áp dụng với công dân mang hộ chiếu phổ thông điện tử Trung Quốc

   • Including Hong Kong SAR and Macau SAR passport holders

   • Not apply to Chinese e-passport holders

  2. Bổ sung các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (Phụ lục II) như sau:


 2. - Danh sách cửa khẩu đường bộ:


  + Cửa khẩu quốc tế Tây Trang/tỉnh Điện Biên;


  + Cửa khẩu quốc tế Na Mèo/tỉnh Thanh Hóa;


  + Cửa khẩu quốc tế La Lay/tỉnh Quảng Trị;


  - Danh sách cửa khẩu đường biển:


  + Cửa khẩu cảng Dương Đông/tỉnh Kiên Giang;


  + Cửa khẩu cảng Chân Mây/tỉnh Thừa Thiên - Huế.


 3. Sửa đổi Điều 11 như sau:


“Điều 11. Hiệu lực thi hành


Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017 đến ngày 01 tháng 02 năm 2021


Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành


 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành trong hai năm kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019.


 2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./Nơi nhận:

 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

 • Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

 • Văn phòng Tổng Bí thư;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Tòa án nhân dân tối cao;

 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

 • Kiểm toán Nhà nước;

 • Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

 • Ngân hàng Chính sách xã hội;

 • Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

 • Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

 • Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

 • Lưu: VT, QHQT.

TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG


Nguyễn Xuân Phúc

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.