Open navigation

Công văn 627/KCB-PHCN&GĐ Tiếp tục tăng cường công tác khám sức khỏe

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
 KHÁM CHỮA BỆNH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 627/KCB-PHCN&GĐ
V/v tiếp tục tăng cường công tác KSK

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ Y tế; Bệnh viện trực
 thuộc Trường Đại học;
- Y tế các Bộ, ngành.
 (Sau đây gọi chung là Đơn vị)

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Y tế, nhằm tăng cường chất lượng công tác quản lý hoạt động khám sức khỏe nói chung và khám sức khỏe người lái xe (sau đây gọi chung là KSK) trên toàn quốc được nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, cập nhật kịp thời thông tin, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các Đơn vị thực hiện những nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tại các văn bản về tăng cường quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác KSK đã ban hành trong thời gian qua, đặc biệt thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 về tăng cường chỉ đạo công tác KSK định kỳ đối với người lái xe của Lãnh đạo Bộ Y tế (xin gửi lại bản phô tô công văn số 1741/BYT-KCB).

2. Lãnh đạo các Đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động KSK tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) thuộc thẩm quyền quản lý, đặc biệt tại các cơ sở báo chí đã phản ánh và gửi báo cáo về Sở Y tế hoặc Cục Quản lý Khám, chữa bệnh theo phân cấp (nếu có).

3. Cơ sở KBCB tăng cường phối hợp với cơ quan báo chí, chính quyền địa phương, lực lượng công an trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp cố ý làm trái quy định của pháp luật trong hoạt động KBCB nói chung và KSK nói riêng.

4. Bệnh viện, Viện, Trường Đại học trực thuộc Bộ Y tế có triển khai hoạt động KSK, định kỳ hằng năm tổng hợp và nộp báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) vào ngày 15 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu (nếu có).

5. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn và tổng hợp báo cáo hoạt động KSK của các cơ sở KSK thuộc thẩm quyền quản lý và gửi báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) vào ngày 15 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu (nếu có).

6. Khi có sự thay đổi về một trong các nội dung theo như văn bản đã công bố về cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe (địa điểm khám, thời gian khám, nhân lực tham gia, hợp đồng, trang thiết bị...), đề nghị các Đơn vị gửi báo cáo về Cơ quan chủ quản đã nhận Văn bản công bố trước đó của Đơn vị bằng văn bản trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi có sự thay đổi nêu trên.

7. Đề nghị các Đơn vị chưa nộp báo cáo theo quy định tại công văn số 182/KCB-NV ngày 28/02/2019 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc báo cáo công tác KSK đối với người lái xe ô tô khẩn trương nộp báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (xin gửi lại bản phô tô công văn số 182/KCB-NV)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Thứ trưởng TT. Nguyễn Viết Tiến (để b/cáo);
 - Lưu: VT, PHCN&GĐ.

CỤC TRƯỞNG
 Lương Ngọc Khuê

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ NỘP BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN SỐ 182/KCB-NV NGÀY 28/02/2019 CỦA CỤC QLKCB VỀ VIỆC BÁO CÁO CÔNG TÁC KSK ĐỐI VỚI NGƯỜI LÁI XE Ô TÔ

TT

Sở Y tế

Bệnh viện, Viện trực thuộc BYT, BV trực thuộc trường Đại học

Y tế các B, ngành

1

Hậu Giang

BV Hữu Nghị Việt Đức

 

2

Bạc Liêu (BVĐH Bạc Liêu)

BV Mt Trung ương

 

3

Lạng Sơn

BV Phong - Da liễu Quỳnh Lập

 

4

Gia Lai

BV K

 

5

Bình Phước

BV ĐKTƯ Quảng Nam

 

6

Hà Tĩnh

BV 74 Trung ương

 

7

Ninh Thuận

BV Chợ Ry

 

8

H Chí Minh

BV Trung ương Thái Nguyên

 

9

Điện Biên

BV Đại học Y Dược TP HCM

 

10

Lào Cai

BV Trung ương Huế

 

11

Đà Nng

BV Thống Nhất

 

12

Đăk Nông

BV Hữu Nghị

 

13

Hà Giang

BV Việt Nam Thụy Điển Uông Bí

 

14

Đồng Nai

 

 

15

Thái Bình

 

 

16

Quảng Trị

 

 

17

Lâm Đồng

 

 

18

Cần Thơ

 

 

19

Kiên Giang

 

 

20

Nam Định

 

 

21

Quảng Bình

 

 

22

Cao Bằng

 

 

23

Lai Châu

 

 

24

Thái Nguyên

 

 

25

Đồng Tháp

 

 

26

Cà Mau

 

 

27

Khánh Hòa

 

 

28

Quảng Nam

 

 

29

Hải Dương

 

 

30

Hà Nam

 

 

31

Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 

32

Bến Tre

 

 

33

Quảng Ngãi

 

 

34

Sơn La

 

 

35

Hải Phòng

 

 

36

Long An

 

 Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.