Open navigation

Công văn 3118/BHXH-TT Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 3118/BHXH-TT
V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT HSSV năm học 2019-2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm Truyền thông;
- Báo Bảo hiểm xã hội;
 - Tạp chí Bảo hiểm xã hội.

Thời gian qua, công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) luôn nhận được sự quan tâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Mặt khác, BHXH các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là BHXH các tỉnh, thành phố) đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp các Sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai BHYT HSSV và đã đạt được kết quả quan trọng, số lượng HSSV tham gia BHYT, nhất là đối tượng sinh viên. Điều này đặt ra một nhiệm vụ nặng nề cho việc phát triển BHYT HSSV năm học 2019-2020, trong đó công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BHYT đến với HSSV và các bậc phụ huynh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu có 100% HSSV tham gia BHYT vào cuối năm học 2019-2020, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố, Trung tâm Truyền thông, Báo BHXH, Tạp chí BHXH tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

- Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT trong các trường học, giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT của HSSV đối với từng cơ sở giáo dục, đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên, đảm bảo đến hết năm học 2019-2020 đạt 100% HSSV tham gia BHYT.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các Sở, ngành có liên quan đẩy mạng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BHYT bằng nhiều hình thức đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, HSSV và các bậc phụ huynh.

- Phát huy vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, đối thoại trực tiếp, tuyên truyền trực quan, phát hành ấn phẩm tại các buổi sinh hoạt thường kỳ của tổ chức đoàn, hội góp phần làm chuyển biến và nâng cao hiểu biết của sinh viên về tính ưu việt của chính sách BHYT.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tại địa phương thực hiện các tin, bài, phóng sự, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về BHYT HSSV.

- Tăng số lượng tin, bài tuyên truyền BHYT HSSV trên trang tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố.

- Về nội dung tuyên truyền: chú trọng tuyên truyền tính nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng; việc thực hiện BHYT là quyền lợi và trách nhiệm công dân của mỗi HSSV, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của những chủ nhân tương lai của đất nước; kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT HSSV.

2. Trung tâm Truyền thông phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chính sách, pháp luật BHYT HSSV bằng nhiều hình thức phong phú; Xây dựng Chuyên mục tuyên truyền về BHYT HSSV trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

3. Báo BHXH, Tạp chí BHXH phát hành số báo đặc biệt về chuyên đề BHYT HSSV nhân dịp đầu năm học mới, Tăng số lượng tin, bài tuyên truyền về BHYT HSSV từ nay đến hết năm 2019.

4. Thông điệp tuyên truyền BHYT HSSV

- “Vì sức khỏe con em, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên”;

- “Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới”;

- “Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học”;

- “Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân”.

Trên đây là một số nội dung nhằm đẩy mạng công tác tuyên truyền BHYT HSSV nhân dịp năm học mới 2019-2020. Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố, Trung tâm Truyền thông, Báo BHXH và Tạp chí BHXH nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
 - Lưu: VT, TT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Đào Việt Ánh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.