Open navigation

Công văn 3040/BHXH-CNTT Đôn đốc triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3040/BHXH-CNTT

V/v đôn đốc triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp và Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thường xuyên nâng cao cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hỗ trợ tối đa để tăng tỷ lệ giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH). Ngày 12/8/2019, BHXH Việt Nam đã thực hiện nâng cấp phần mềm Giao dịch điện tử BHXH nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa các đơn vị sử dụng lao động trong khi thực hiện giao dịch điện tử BHXH và đáp ứng giao dịch điện tử BHXH với cá nhân quy định tại Nghị định số 166/2016/NĐ-CP, Quyết định số 846/QĐ-TTg. Theo đó, trường hợp cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH nhưng chưa được cấp chứng thư số thì được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do BHXH Việt Nam cấp.


Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chế độ BHXH của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh) còn thấp. BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các nội dung sau:


 1. Triển khai giao dịch điện tử BHXH với cá nhân đối với các thủ tục được quy định tại Quyết định số 846/QĐ-TTg, cụ thể các thủ tục:


  • Giải quyết hưởng BHXH một lần


  • Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư


  • Giải quyết hưởng chế độ tử tuất


  • Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích


  • Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác


  • Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg

 2. - Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.


  (Hướng dẫn chi tiết đăng tải tại địa chỉ https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn)


 3. Nâng cao tỷ lệ giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH để đến ngày 31/12/2019 đạt tỷ lệ tương đương với tỷ lệ giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Đặc biệt là BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tỷ lệ thấp như chi tiết phụ lục gửi kèm theo công văn.


Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin, điện thoại: 0243.7753944) để được hướng dẫn và phối hợp xử lý./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Tổng Giám đốc (để b/c);

 • Phó TGĐ Trần Đình Liệu;

 • Phó TGĐ Đào Việt Ánh;

 • Các đơn vị: PC, CSXH;

 • Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Phạm Lương Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.