Open navigation

Công văn 318/QHLĐTL-CSLĐ Thời gian thử việc không được tính hưởng trợ cấp thôi việc

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG
 VÀ TIỀN LƯƠNG

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 318/QHLĐTL-CSLĐ
V/v thời gian thử việc không được tính hưởng trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ Giao tiếp WISE-CONCETTI
(Tầng 3, tòa nhà Kinh Đô, 93 Lò Đúc, Phưng Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội)

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Công nghệ Giao tiếp WISE-CONCETTI về việc thời gian thử việc không được tính hưởng trợ cấp thôi việc do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tại công văn số 4191/VPCP-ĐMDN ngày 17 tháng 5 năm 2019, sau khi nghiên cứu, Cục Quan hệ Lao động và Tiền Lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Bộ Luật lao động 2012 thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Bộ Luật lao động 2012 thì khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

3. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động (có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2018) thì: thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà được người sử dụng lao động trả lương theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thời gian nghỉ hàng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật lao động; thời gian nghỉ việc để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật mà được người sử dụng lao động trả lương; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo Điều 129 của Bộ luật lao động.

Căn cứ quy định nêu trên và nội dung hỏi của Công ty gửi kèm Công văn số 4191/VPCP-ĐMDN nêu trên thì thời gian người lao động và người sử dụng lao động giao kết hợp đồng thử việc không được tính vào thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động để trả trợ cấp thôi việc.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Quý công ty biết./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Doãn Mậu Diệp (để báo cáo);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp, VPCP (để biết);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (để biết);
 - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (đ
 biết); 
- Lưu: VT, Cục QHLĐTL.

Q. CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Huy Hưng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.