Open navigation

Công văn 2136/BHXH-GĐBHYT2 ngày 18/08/2017 Phát hành mẫu thẻ BHYT mới và hướng dẫn tra cứu thông tin trên thẻ BHYT

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2136/BHXH-GĐBHYT2

V/v phát hành mẫu thẻ BHYT mới và hướng dẫn tra cứu thông tin trên thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế

Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Công văn số 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017 của BHXH Việt Nam về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số sổ BHXH. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị các cơ sở KCB BHYT phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1. Thay đổi mẫu, mã thẻ BHYT (phụ lục 01):

- Từ ngày 1/8/2017, BHXH thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện thí điểm tại BHXH quận Bắc Từ Liêm về việc in thẻ theo mẫu mới đính kèm, cụ thể thay đổi như sau:

+ Thay thế từ "Số:" in trên thẻ BHYT bằng cụm từ Mã số:

Ví dụ: thẻ trước đây in “Số:

DT

2

01

01

180

00001

”, nay được in là “ Mã số:

DT

2

01

0118000001

+ Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: chỉ in “Giá trị sử dụng: từ ngày.../.../....”.

- Các thẻ BHYT theo mẫu cũ vẫn còn giá trị sử dụng như mẫu th BHYT mới.

2. Tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ BHYT:

Khi bệnh nhân đến KCB BHYT, cơ sở KCB bắt buộc phải tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ BHYT trên cổng tiếp nhận d liệu của Hệ thống thông tin giám định BHYT tại địa chỉ https://gdbhvt.baohiemxahoi.gov.vn để xác định giá trị sử dụng của thẻ BHYT. Trên cơ sở kết quả tra cứu, cơ sở KCB BHYT thực hiện:

- Thanh toán chi phí KCB BHYT đối với các trường hợp thẻ BHYT còn giá trị sử dụng.

- Không thanh toán đối với những trường hợp Hệ thống thông tin giám định báo thẻ BHYT hết giá trị sử dụng.

- Đối với các trường hợp trên cổng tiếp nhận báo thẻ BHYT hết hạn giá trị sử dụng và bệnh nhân thắc mắc thì thực hiện tra cứu trên dữ liệu cấp thẻ theo đường link http://ttbhyt.bhxhhn.com.vn:8083 (hướng dẫn tại Phụ lục 02) đ định vị nơi phát hành thẻ BHYT.

+ Liên hệ với nơi phát hành thẻ BHYT để xác minh thời hạn sử dụng của th BHYT (theo số điện thoại) để trả lời cho bệnh nhân.

+ Trường hợp thẻ BHYT do tỉnh khác phát hành, thực hiện liên hệ trực tiếp với Phòng Cấp sổ thẻ BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc Phòng, BHXH Công an nhân dân để xác minh (theo số điện thoại liên hệ)

Đ nghị các cơ sở KCB BHYT phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam (để b/c);
 - BHXH các t
nh/thành phố;
 - Sở Y tế Hà Nội (để p/hợp ch
 đạo);
- Các PGĐ (để chỉ đạo);
 - Các Phòng Nghiệp vụ (để 
t/h);
 - BHXH các quận, huyện, thị xã (để 
t/h);
 - Lưu: VT, G
ĐBHYT2 (02b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Đức Hòa


PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Công văn số 2136/GĐBHYT2 ngày 18/8/2017 của BHXH TP Hà Nội)

MẪU THẺ MỚI

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.