Open navigation

Công văn 48920/CTHN-TTHT Chính sách thuế đối với chương trình hỗ trợ thuốc điều trị

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 48920/CTHN-TTHT
V/v chính sách thuế đối với chương trình hỗ trợ thuốc điều trị

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam 
(Địa chỉ: B3, Đường Công nghiệp 4, Khu Công nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội; MST: 0100915699)

Trả lời công văn số 21111/ZPV-FIN đề ngày 11/11/2021 của Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc bổ sung thông tin cho công văn số 21091/ZPV-FIN đề ngày 28/9/2021, công văn số 21071/ZPV-FIN đề ngày 01/7/2021 hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc tương tự với vướng mắc của Công ty, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4517/TCT-CS ngày 23/10/2020 hướng dẫn đơn vị thực hiện (bản photo kèm theo).

Đề nghị Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam nghiên cứu công văn số 4517/TCT-CS ngày 23/10/2020 của Tổng cục Thuế và tình hình thực tế phát sinh tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm Tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT1;
 - Phòng NVDTPC; 

- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2)
. 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.