Open navigation

Công văn 50503/CTHN-TTHT Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

TỔNG CỤC THUẾ
 CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 50503/CTHN-TTHT
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Ông/Bà Nguyễn Ngọc Linh 
(Địa chỉ: Tầng 12, số 7 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội)

Trả lời công văn không ghi số đề ngày 18/11/2021 của Ông/Bà Nguyễn Ngọc Linh hỏi về chính sách ưu đãi thuế TNDN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 3 Điều 18 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020:

“3. Giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế;...”

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có trách nhiệm giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế là Ông/Bà Nguyễn Ngọc Linh.

Do công văn của Ông/Bà Nguyễn Ngọc Linh nêu vướng mắc về chính sách thuế TNDN theo tình huống giả định sắp tới thành lập doanh nghiệp nên chưa đảm bảo cơ sở chắc chắn về thông tin cung cấp để Cục Thuế TP Hà Nội trả lời cụ thể. Đề nghị Ông/Bà Nguyễn Ngọc Linh liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty của Ông/Bà Nguyễn Ngọc Linh để được giải đáp.

Về xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm, đề nghị Ông/Bà Nguyễn Ngọc Linh nghiên cứu Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ, Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/04/2013, Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT ngày 07/07/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về vướng mắc liên quan đến thời hạn gửi và cập nhật thông tin sản phẩm phần mềm, công đoạn trong hoạt động sản xuất phần mềm theo quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế TP Hà Nội. Đề nghị Ông/Bà Nguyễn Ngọc Linh liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) để được hướng dẫn.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Ông/Bà Nguyễn Ngọc Linh có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Ông/Bà Nguyễn Ngọc Linh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Phòng NVDTPC
;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(
2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.