Open navigation

Công văn 10181/CT-TTHT ngày 25/11/2014 Chi phí được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10181/CT-TTHT

V/v: Chi phí được trừ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH MTV In Việt Tem
Địa chỉ: Lô B19* Khu C30, 270/A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
 Mã số thuế: 0301073280

Trả lời văn thư số 25/CV.2014 ngày 27/10/2014 của Công ty về chi phí được trừ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định về cấp hoá đơn do Cục Thuế đặt in:

“Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ.

Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

...”

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

...”

Trường hợp Công ty theo trình bày đang sử dụng Lô đất B19 Khu C30, 270/A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10 để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh mà quyền sử dụng đất thuộc Hội Tem Việt Nam thì Hội Tem Việt Nam phải liên hệ cơ quan thuế kê khai nộp thuế đối với hoạt động cho thuê đất để được cấp hoá đơn xuất giao cho Công ty. Căn cứ hợp đồng, hoá đơn và chứng từ thanh toán theo quy định Công ty tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo cho Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KTT số 3;
- Lưu (TTHT, HC);
 - Hiền –290957 (3680)

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Trần Thị Lệ Nga

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.