Open navigation

Công văn 3882/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 3882/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Công ty TNHH Việt Nam Create Medic
(Đ/c: Lô 303, đường 7A, KCN Amata, Long Bình - Biên Hòa - Đồng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 09-1-VCM ngày 07/07/2015 và công văn số 15/VCM-TCT ngày 23/7/2015 của Công ty TNHH Việt Nam Create Medic về chính sách thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại hồ sơ kèm theo công văn hỏi chưa có các tài liệu thể hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trên nhà xưởng Công ty TNHH Việt Nam Create Medic thuê của Công ty cổ phần Amata, các thỏa thuận của Công ty TNHH Việt Nam Create Medic và Công ty cổ phần Amata Việt Nam trong quan hệ thuê và trả lại nhà xưởng, hồ sơ chứng từ xác định công trình nội thất bên trong nhà xưởng đi thuê do Công ty TNHH Việt Nam Create Medic xây dựng đủ điều kiện là tài sản cố định.

Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, rà soát các thông tin do Công ty báo cáo, xác định rõ thực tế phương án kinh doanh, quyền và nghĩa vụ của Công ty trong giao dịch thuê nhà xưởng của Công ty cổ phần Amata Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai báo cáo Tổng cục Thuế các thông tin về thực tế Công ty và gửi các tài liệu liên quan để Tổng cục Thuế có cơ sở hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.