Open navigation

Công văn 4888/TCT-CS Không truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 4888/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;
- Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Bình Dân
 (Đ/c: Số 376 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2137/PC-VPCP ngày 08/11/2021 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 65/TT/2021 ngày 24/10/2021 của Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Bình Dân đề nghị không truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN quy định: “Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa).

Danh mục các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa quy định tại khoản này do Thủ tướng Chính phủ quy định”.

- Tại điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định: “2. Áp dụng thuế suất 10% đối với các khoản thu nhập sau:

a) Phần thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa quy định tại khoản này do Thủ tướng Chính phủ quy định;”

- Căn cứ điểm 1.1 khoản 1 Phần A Mục III Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định đối với loại hình Bệnh viện.

- Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ngày 17/8/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên, kể từ ngày 01/01/2009, pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã quy định ưu đãi thuế suất thuế TNDN 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường nếu đáp ứng các điều kiện tại Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Bình Dân (Công ty) đã được Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Đà Nẵng kiểm tra các điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN trong lĩnh vực xã hội hóa từ năm 2009 đến năm 2019 nếu không đáp ứng các điều kiện thuộc Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ) thì Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hóa.

Về vấn đề Công ty vướng mắc, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có công văn số 4637/CTDAN-TTKT2 ngày 13/9/2021 trả lời Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Bình Dân về việc nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm thời chưa thu.

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ CST Vụ PC(BTC);
- Vụ PC - TCT;
 - Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Vũ Xuân Bách

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.