Open navigation

Công văn 372/BTC-QLKT Hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán công Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 372/BTC-QLKT
V/v hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 01/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1676/QĐ-BTC công bố 05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam (sau đây gọi là VPSAS) đợt 1, bao gồm các chuẩn mực sau: Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính; Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”; Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho”; Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị”; Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình”.

Sau khi Bộ Tài chính ban hành Quyết định nêu trên, một số đơn vị có ý kiến trao đổi về phương án áp dụng VPSAS. Về nội dung này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng áp dụng

Chuẩn mực kế toán công là các khuôn mẫu, nguyên tắc để ban hành các chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước theo quy định của pháp luật kế toán. Đồng thời việc ban hành các chế độ kế toán theo khuôn kho các chuẩn mực đã công bố phải đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính, ngân sách hiện hành. Bộ Tài chính sẽ căn cứ hệ thống chuẩn mực kế toán công và cơ chế tài chính, ngân sách, quy định các nội dung phù hợp với từng đối tượng để ban hành các chế độ kế toán phù hợp quy định pháp luật áp dụng cho các đơn vị thuộc các lĩnh vực theo lộ trình phù hợp.

Theo đó, các đơn vị kế toán công sẽ áp dụng chuẩn mực kế toán công Việt Nam thông qua việc thực hiện theo các chế độ kế toán do Bộ Tài chính quy định, đảm bảo phù hợp với loại hình và đặc điểm quản lý của đơn vị mình.

2. Về tính phù hợp với cơ chế tài chính, ngân sách

Sau khi ban hành các chuẩn mực kế toán công, Bộ Tài chính sẽ bổ sung, sửa đổi các chế độ kế toán cho các đơn vị theo lĩnh vực và lộ trình phù hợp. Theo đó, đối với các nội dung của chuẩn mực kế toán công chưa đồng bộ với cơ chế tài chính công và pháp luật có liên quan đang có hiệu lực thì chưa được hướng dẫn để áp dụng.

Như vậy, Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán luôn đảm bảo quy định các nội dung tuân thủ cơ chế tài chính và các quy định pháp luật khác hiện hành của Việt Nam. Điều này cũng nhất quán với thực tế hiện nay là các chế độ kế toán sẽ quy định cụ thể cách thức hạch toán kế toán theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh phù hợp với yêu cầu quản lý và hoạt động.

Do các chế độ kế toán quy định phương pháp hạch toán phù hợp với lĩnh vực, thực tế hoạt động của các đơn vị, nên các đơn vị kế toán có tổ chức hoạt động khác nhau có thể tham chiếu các quy định cụ thể phát sinh tại đơn vị mình để thực hiện. Đối với các đơn vị kế toán có quy mô nhỏ cũng có thể áp dụng chuẩn mực đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh của mình, thông qua việc thực hiện chế độ kế toán với các nghiệp vụ đã được cụ thể hóa theo chế độ kế toán được áp dụng.

3. Về lộ trình công bố các chuẩn mực tiếp theo

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục công bố các đợt chuẩn mực tiếp theo, dự kiến đến năm 2024 sẽ công bố 21 chuẩn mực kế toán công Việt Nam; đồng thời tiến hành đánh giá tính phù hợp để có thể công bố các chuẩn mực tiếp theo khác.

Sau mỗi đợt công bố chuẩn mực, Bộ Tài chính sẽ đăng tải trên Cổng thông tin của Bộ Tài chính để đông đảo các tổ chức, cá nhân có thể khai thác và sử dụng. Đối với các chuẩn mực kế toán công đợt 1, các đơn vị có thể khai thác trong chuyên mục Kế toán kiểm toán (Chuẩn mực kế toán công Việt Nam) trên cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính theo đường dẫn sau https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn/pages_r/chuyen-muc-1/ktkt/cmktcvn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị các đơn vị nghiên cứu đề triển khai phù hp, hiệu quả./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
 - Lưu VT, Cục QLKT 
(65b). 

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
GIÁM SÁT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
 Vũ Đức Chính

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.