Open navigation

Công văn 1502/BKHĐT-ĐKKD ngày 11/03/2022 Đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng kinh doanh

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1502/BKHĐT-ĐKKD

V/v đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng kinh doanh

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được ý kiến của một số địa phương đề nghị hướng dẫn về việc đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã). Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về việc đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng kinh doanh của hợp tác xã

Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng kinh doanh của hợp tác xã.

Nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập trong việc áp dụng quy định pháp luật về hợp tác xã, hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã và nghiên cứu xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận vướng mắc của hợp tác xã để nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện khung khổ pháp lý về hợp tác xã.

2. Về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã trong thời gian tạm ngừng hoạt động

Luật Hợp tác xã không có quy định cấm hợp tác xã đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã trong thời gian tạm ngừng hoạt động. Trình tự thực hiện trao đổi thông tin đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế quy định tại Điều 9 Quy chế số 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT ngày 13/01/2022 của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi thông tin về hợp tác xã giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo Cơ quan đăng ký hợp tác xã nghiên cứu, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để phối hợp);
- Hợp tác xã Sản xuất nước đá Nhân Lực (Đ/c: Số 331 đường 2/4, P. Vĩnh Phước, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - thay trả lời VT số 03/CV-2021);
- Cục Phát triển HTX (để biết);
- Lưu: VT, ĐKKD (NV, GS, CSDL, TTHT).VR

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Nguyễn Văn Đoàn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.