Open navigation

Công văn 825/TCT-CS ngày 21/03/2022 Giảm tiền thuê đất theo Quyết định 27_2021_QĐ-TTg

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 825/TCT-CS

V/v: giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1917/CTTBI-HKDCN ngày 02/03/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về vướng mắc trong việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 11/01/2022, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 91/TCT-CS trả lời Cục thuế tỉnh Bình Thuận về việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ (bản photocopy kèm theo), trong đó đã trả lời đối với các trường hợp không có Quyết định, Hợp đồng cho thuê đất, đổi tên nhưng chưa có Hợp đồng mới.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận căn cứ hồ sơ cụ thể để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để báo cáo);
- Vụ CST, Cục QLCS, Vụ PC (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.