Open navigation

Công văn 91/TCT-CS ngày 11/01/2022 Giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/TCT-CS

V/v: giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11243/CTBTH-HKDCN ngày 08/11/2021 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 và Điều 4 Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19;

- Căn cứ quy định tại Điều 95 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

1. Đối với các trường hợp không có quyết định, hợp đồng cho thuê đất, đổi tên nhưng chưa có hợp đồng mới:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp nhận chuyển nhượng quyền thuê đất hoặc được phép đổi tên doanh nghiệp mà người sử dụng đất mới chưa thực hiện thủ tục pháp lý về đất, chưa có Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất thì không thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg nêu trên.

2. Đối với trường hợp chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê:

Trường hợp doanh nghiệp đang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đã có Quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận cho phép chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhưng đến nay Cơ quan Tài nguyên môi trường chưa luân chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế để thông báo thu tiền thuê đất nộp một lần do đang xác định giá đất cụ thể,… thì kể từ thời điểm quyết định của UBND cho phép doanh nghiệp chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp không còn thuộc đối tượng thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm nên không được xem xét miễn giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg đối với thời gian chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận căn cứ hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để báo cáo);
- Vụ CST, Cục QLCS, Vụ PC (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.