Open navigation

Công văn 4364/TCT-QLN ngày 28/10/2019 Cưỡng chế đối với trường hợp có trụ sở đóng tại địa phương khác

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4364/TCT-QLN

V/v phân công cưỡng chế

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019 

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Nghệ An;
- Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3831/CT-QLN ngày 30/09/2019 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về vướng mắc trong quá trình cưỡng chế đối với trường hợp có trụ sở đóng tại địa phương khácVề vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 15/10/2015, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 14451/BTC-về việc triển khai biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế Quý IV/2015. Trong đó tại điểm 4.3 hướng dẫn việc thi hành quyết định cưỡng chế để thực hiện nghiêm việc chấp hành pháp luật thuế như sau:

“Trường hợp tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế là đơn vị vãng lai/chi nhánh hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn tỉnh này nhưng  trụ sở chính ở địa bàn tỉnh khác, cơ quan thuế quản lý đơn vị vãng lai/chi nhánh không  đủ điều kiện để thực hiện cưỡng chế hoặc không thực hiện được quyết định cưỡng chế thì cơ quan thuế quản lý đơn vị vãng lai/chi nhánh chuyển toàn bộ hồ sơ về người nộp thuế đến cơ quan thuế quản lý trụ sở chính để cơ quan thuế quản lý trụ sở chính thực hiện ban hành quyết định cưỡng chế.

Căn cứ hướng dẫn trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An chuyển toàn bộ hồ sơ về người nộp thuế vãng lai/chi nhánh hoạt động sản xuất kinh doanh đến Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh để thực hiện cưỡng chế đối với các trường hợp có trụ sở chính tại TP.Hồ Chí Minh nhưng phát sinh các khoản thuế vãng lai/chi nhánh hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nghệ An thuộc đối tượng cưỡng chế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nghệ An và Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh 
(đ b/c);
- Vụ PC - TCT;
 - Lưu: VT, QLN (2b). 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đoàn Xuân Toản

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.