Open navigation

Công văn 394/CT-QLĐ ngày 14/01/2020 Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 394/CT-QLĐ

V/v tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: 24 Chi cục Thuế Quận/Huyện.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 5235/TCT-DNNCN ngày 16/12/2019 về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, Cục Thuế Thành phố yêu cầu các Chi cục Thuế Quận/Huyện:

- Nghiêm túc triển khai Công văn số 3122/TCT-TTKT ngày 08/8/2019 của Tổng cục Thuế về tăng cường công tác quản lý thuế TNCN đối với bất động sản hình thành trong tương lai;

- Chỉ đạo bộ phận xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính nhập đầy đủ, chính xác thông tin trên hồ sơ vào ứng dụng QLTB-NĐ để tạo cơ sở dữ liệu cho cơ quan Thuế về giá chuyển nhượng của các lần giao dịch;

- Khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ chuyển nhượng bất động sản từ cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông hoặc từ người nộp thuế, bộ phận xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính thực hiện kiểm tra về lịch sử giao dịch của bất động sản chuyển nhượng. Trường hợp thông tin về đất và tài sản gắn liền trên đất của cùng một bất động sản giữa các lần không giống nhau, đề nghị gửi công văn yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai xác định lại hoặc bổ sung thông tin. Trường hợp thông tin xác định nghĩa vụ tài chính đầy đủ và không sai sót, thực hiện so sánh giá chuyển nhượng và thời gian giữa các lần chuyển nhượng, so sánh giá chuyển nhượng của các bất động sản có đặc điểm tương đồng để xác định tính trung thực, chính xác trong hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. Qua kiểm tra, rà soát nếu có hiện tượng người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng chưa trung thực, chưa chính xác thì yêu cầu người nộp thuế kê khai bổ sung và thực hiện các biện pháp quản lý thuế để chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Trường hợp người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan Thuế thực hiện thu thập đầy đủ hồ sơ, chứng cứ cụ thể và phối hợp với các cơ quan có chức năng điều tra theo quy định.

Cục Thuế Thành phố thông báo để các Chi cục Thuế Quận/Huyện được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo Cục Thuế (để báo cáo);
 - Lưu: VT, P.QLĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Thị Bích Hạnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.