Open navigation

Công văn 2875/TCHQ-PC ngày 13/07/2022 Vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp kinh doanh cảng kho bãi

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2875/TCHQ-PC

V/v vướng mc XPVPHđối với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2022

Kính gi: Cục Hi quan các tỉnh, thành phố

Trong thời gian triển khai áp dụng Hệ thống trao đổi thông tin về hàng hóa nhập khu giữa cơ quan hi quan và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cng (VASSCM). Tổng cục Hi quan đã nhận được kiến nghị của Cục Hải quan địa phương về một số nội dung xác định có dấu hiệu vi phạm và phải xem xét áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Bao gồm những hành vi sau:

a) Không bố trí khu vực lưu giữ riêng hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và hàng tồn đọng theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

b) Không cập nhật thông tin sai khác và gửi đến Hệ thống Vasscm theo quy định.

c) Không cập nhật thông tin thay đi nguyên trạng hàng hóa và gửi đến Hệ thống Vasscm.

d) Không thực hiện gi thông tin hàng hóa qua khu vực giám sát (thông tin get out).

đ) Không thực hiện đúng việc cập nhật và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện t hi quan thông tin hàng hóa đưa vào, lưu trđưa ra theo quy định.

Căn cứ quy định của Luật Hi quan; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP); Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC); Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hi quan; quyền và nghĩa vụ của người khai hi quan, người nộp thuế trong việc khai báo và làm thủ tục hải quan:

Đối với hành vi nêu tại điểm (a): Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 41 Luật Hải quan; Điểm a khoản 2 Điều 34 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP), trường hợp này sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

- Đối với hành vi nêu tại các điểm (b), (c), (d), (đ): Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 41 Luật Hải quan; Điểm c, d, đ khoản 1 Điều 52đ; Điểm d.3.3 khoản 1 Điều 52; điểm c.3.2 khoản 5 Điều 52a, Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC), trường hợp này sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b khoản 2 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

Đ có cơ sở xem xét quá trình thực tin thi hành quy định này theo đó có đánh giá cụ thể đảm bảo đáp ứng u cầu quản lý nhà nước và phù hợp với thực tế áp dụng. Tổng cục Hi quan yêu cầu các đơn vị căn cứ tình hình thực tin, tổ chức nghiên cứu; trao đổi và tiếp nhận ý kiến tham gia của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi; tổng hợp và báo cáo vướng mc phát sinh thực tế nêu trên và xử lý của cơ quan hải quan (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 01/08/2022

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: V
T, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.