Open navigation

Quyết định 1463/QĐ-BTC ngày 22/07/2022 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1463/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THUẾ, HẢI QUAN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, qun lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này mười ba (13) thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính và bãi bỏ sáu (6) thủ tục hành chính quy định tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 về công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng giải quyết của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung) (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan có trách nhiệm thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính theo quy định và theo dõi, thống kê kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện; xây dựng dịch vụ công trực tuyến (nếu có).

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
 - L
ãnh đạo Bộ;
 - Văn phòng B
 (CCHC);
- Website BTC;
 - Lưu: VT, TCT (VT, CCHC (10b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 


PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THUẾ, HẢI QUAN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 1463/QĐ-BTC ngày 22 tháng 7 năm 202của Bộ Tài chính)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vchức năng quản lý của Bộ Tài chính:

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng tem điện tử

Thuế

Cục Thuế, Chi cục Thuế

2

Đăng ký kế hoạch mua/mua bổ sung tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Thuế

Cục Thuế, Chi cục Thuế

3

Đề nghị mua tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Thuế

Cục Thuế, Chi cục Thuế

4

Thông báo kết quả hủy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Thuế

Cục Thuế, Chi cục Thuế

5

Báo cáo mất, cháy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Thuế

Cục Thuế, Chi cục Thuế

6

Đề nghị chuyển số lượng tem còn tồn khi sáp nhập, chia, tách/chuyển cơ quan thuế quản lý tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Thuế

Cục Thuế, Chi cục Thuế

7

Tổng hợp dữ liệu tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Thuế

Cục Thuế, Chi cục Thuế

8

Kế hoạch mua tem điện tử thuốc lá nhập khẩu hoặc tem điện tử rượu nhập khẩu

Hải quan

Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan

9

Đăng ký mua bổ sung tem điện tử thuốc lá nhập khẩu hoặc tem điện tử rượu nhập khẩu

Hải quan

Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan

10

Hồ sơ mua tem điện tử thuốc lá nhập khẩu hoặc tem điện tử rượu nhập khẩu

Hải quan

Cục Hải quan, Chi cục Hải quan

11

Báo cáo tình hình sử dụng tem điện tử thuốc lá nhập khẩu hoặc tem điện tử rượu nhập khẩu

Hải quan

Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan

12

Báo cáo mất, cháy, hỏng tem điện tử thuốc lá nhập khẩu hoặc tem điện tử rượu nhập khẩu

Hải quan

Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan

13

Báo cáo hoàn thành hủy tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, hoặc tem điện tử rượu nhập khẩu.

Hi quan

Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan

II. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vchức năng quản lý của Bộ Tài chính:

III. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính:

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thc hiện

A. Thủ tục hành chính cấp Tổng cục Thuế

1

 

 

 

 

 

B. Thủ tục hành chính cấp Cục Thuế

1

1.008 557

Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu

Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

Thuế

Cục Thuế

2

1.008 343

Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu

Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

Thuế

Cục Thuế

3

1.008 334

Đăng ký hủy và thông báo kết quả hủy tem rượu

Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

Thuế

Cục Thuế

C. Thủ tục hành chính cấp Chcục Thuế

1

3.000 081

Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu

Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

Thuế

Chi cục Thuế

2

1.007 715

Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu

Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

Thuế

Chi cục Thuế

3

3.000 082

Đăng ký hủy và thông báo kết quả hủy tem rượu

Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

Thuế

Chi cục Thuế

Ghi chú:

1. Cấp Chi cục Thuế: Chcục thuế, Chi cục Thuế khu vực và Chi cục Thuế TP Thủ Đức;

2. Các thủ tục trên bãi bỏ các thủ tục đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Thủ tục số 1B, 2B, 3B Mục III Phần I ở trên lần lượt bãi bỏ các thủ tục số 115, 116, 117 Mục II, Phn I Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-BTC. Thủ tục số 1C, 2C, 3C Mục III Phần ở trên lần lượt bãi bỏ thủ tục số 98, 99, 100 Mục III, PhDanh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-BTC.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.