Open navigation

Công văn 2438/TCT-KK ngày 11/07/2022 Xác định tiểu mục đối với khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất phải nộp

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2438/TCT-KK

V/v xác định tiểu mục đối với khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất phải nộp

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1128/CTGLA-KK ngày 16/6/2022 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về vướng mắc trong việc xác định tên khoản thu và tiu mục đối với khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất phải nộp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trên cơ sở ý kiến tham gia của Kho bạc Nhà nước tại công văn số 3260/KBNN-KTNN ngày 05/7/2022, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Gia Lai hướng dẫn người nộp thuế nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất phải nộp (quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị Định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước) vào Tiểu mục 3649 - Khác thuộc Mục 3600 - Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Gia Lai được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn
(để báo cáo);
- Cục Thuế các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương (để biết và thực hiện);
 - Lưu: VT, KK. 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đào Ngọc Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.