Open navigation

Quyết định 941/QĐ-TTg ngày 05/08/2022 Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 941/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ VÀ TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố ngày 12 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Tờ trình số 51/TTr-NHNN ngày 10 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
Như Điều 3;
Ban Bí thư Trung ương Đảng;
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
Văn phòng Quốc hội;
Tòa án nhân dân tối cao;
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, NC, QHQT, PL;
Lưu: VT, KTTH (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Lê Minh Khái


KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ VÀ TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

(Kèm theo Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL) có hiệu quả ở Việt Nam vì nền hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Thực hiện trách nhiệm thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).

Bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, của các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế, góp phần phòng, chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền, TTKB/TTPBVKHDHL, tăng cường sự ổn định của các tổ chức tài chính và các đối tượng báo cáo khác, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

2. Mục tiêu cụ thể

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn trong nước và hướng tới đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Nâng cao hiệu quả đánh giá rủi ro quốc gia và hợp tác trong nước trên cơ sở cập nhật đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền (RT)/TTKB/TTPBVKHDHL và xây dựng kế hoạch hành động nhằm giải quyết rủi ro được xác định trong kết quả đánh giá rủi ro quốc gia; sửa đổi, bổ sung, xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin, đặc biệt đối với các ngành, lĩnh vực có rủi ro cao về RT/TTKB/TTPBVKHDHL.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát đối với tất cả các lĩnh vực thuộc quản lý nhà nước của các bộ, ngành; đưa vào kế hoạch thanh tra hàng năm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL và nghiên cứu, triển khai, áp dụng thanh tra trên cơ sở rủi ro về RT/TTKB/TTPBVKHDHL.

Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thu hồi tài sản đối với tội rửa tiền/TTKB, đặc biệt đối với các lĩnh vực có rủi ro cao trên cơ sở hợp tác trong và ngoài nước thông qua các cơ chế hợp tác chính thức và phi chính thức; thực hiện có hiệu quả quy trình điều tra, truy tố song song tội rửa tiền với tội phạm nguồn của tội rửa tiền; xây dựng, hoàn thiện quy trình/trình tự điều tra tài chính song song, truy tìm, ngăn chặn, tịch thu tài sản đối với các tội phạm nguồn có rủi ro cao.

Nâng cao hiệu quả công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL trên cơ sở tăng cường nguồn lực, đặc biệt tăng cường nguồn lực cho Cơ quan phòng, chống rửa tiền (Cục Phòng, chống rửa tiền) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; nâng cao nhận thức và tăng cường hiệu quả hoạt động của các đơn vị làm công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL ở các bộ, ngành có liên quan.

Tăng cường cơ chế phối hợp liên bộ, ngành, hợp tác, trao đổi liên bộ, ngành trong công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả trong thực hiện các khuyến nghị hành động của APG đối với Việt Nam.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; đẩy mạnh đàm phán, ký kết các Biên bản ghi nhớ với các nước ngoài về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL; trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin qua kênh chính thức và phi chính thức; gia nhập các tổ chức khu vực và quốc tế về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL theo quy định của pháp luật và chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là các lĩnh vực có rủi ro cao.

Thực hiện tốt nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG), đặc biệt là nghĩa vụ phát sinh theo kết quả đánh giá đa phương của APG đối với cơ chế PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL của Việt Nam.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu quốc tế và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 2021 - 2025 ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam, tiếp cận chuẩn mực quốc tế, tạo cơ sở cho quá trình hội nhập và phát triển. Theo đó:

a) Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung:

Bộ luật Hình sự liên quan đến tội rửa tiền, tội tài trợ khủng bố, hành vi phổ biến vũ khí và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; nghiên cứu vấn đề quy định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân phi thương mại;

Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn hai luật này;

Luật Kinh doanh bất động sản trong đó quy định đảm bảo giao dịch mua bán, kinh doanh bất động sản thực hiện thanh toán qua ngân hàng (không dùng tiền mặt) để góp phần PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL;

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định trách nhiệm, cách thức thực hiện, thu thập, cập nhật, lưu giữ thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp;

Xây dựng quy định xử phạt vi phạm hành chính về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL trong tất cả các ngành nghề có liên quan;

Xây dựng quy định pháp luật về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế tác, kinh doanh kim loại quý, đá quý; xác định vai trò, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan;

Quy định pháp luật về hội, quỹ; pháp luật về tôn giáo; pháp luật về tổ chức phi chính phủ nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

b) Nghiên cứu tính khả thi và đề xuất việc xây dựng cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội tại Việt Nam.

c) Nghiên cứu, rà soát Luật Tương trợ tư pháp theo Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2021 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV nhằm cung cấp phạm vi hỗ trợ pháp lý đa phương trong việc điều tra, truy tố, xét xử có liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, tội phạm nguồn gắn với rửa tiền và tài trợ khủng bố.

d) Nghiên cứu đối với lĩnh vực tài sản ảo để ngăn chặn hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam.

đ) Hướng tới việc xây dựng khung pháp lý/sổ tay hướng dẫn về thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đối với các tổ chức tài chính và các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan.

2. Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá rủi ro RT/TTKB/TTPBVKHDHL và hợp tác trong nước

Tổ chức thực hiện việc cập nhật đánh giá rủi ro quốc gia của Việt Nam về RT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 2018 - 2022. Xác định giải pháp, nhiệm vụ cần giải quyết nhằm khắc phục rủi ro được phát hiện thuộc các bộ, ngành liên quan.

Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, chia sẻ thông tin và hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nguồn và tội rửa tiền/TTKB, đặc biệt đối với các ngành, lĩnh vực được xác định có rủi ro cao.

Xây dựng cơ chế hợp tác trao đổi thông tin, kết nối chia sẻ thông tin giữa Cơ quan phòng, chống rửa tiền (Cục Phòng, chống rửa tiền) và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo các đối tượng báo cáo tuân thủ các quy định pháp luật về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL, hướng đến áp dụng cách tiếp cận trên cơ sở rủi ro

Trong giai đoạn 2021 - 2025, hướng tới xây dựng và triển khai áp dụng thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về RT/TTKB/TTPBVKHDHL đối với tất cả các lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu của chuẩn mực quốc tế cũng như đảm bảo phân bổ nguồn lực trong nước hiệu quả. Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đối với tất cả các lĩnh vực thuộc quyền quản lý nhà nước của các bộ, ngành.

4. Tiếp tục tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử và tịch thu, thu hồi tài sản, đặc biệt đối với các tội phạm nguồn được xác định có rủi ro cao về RT/TTKB/TTPBVKHDHL

Tiếp tục tăng cường hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội RT/TTKB/TTPBVKHDHL đặc biệt gắn với các lĩnh vực được xác định có rủi ro cao ở Việt Nam để có thể đưa ra nhiều nhất các vụ việc, thông tin số liệu cụ thể.

Nghiên cứu, cập nhật Quy trình điều tra tội phạm rửa tiền; xây dựng tài liệu hướng dẫn quy trình điều tra tài chính song song tội rửa tiền với tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tổ chức triển khai quy trình một cách hiệu quả, đảm bảo việc điều tra và truy tố song song tội rửa tiền với tội phạm nguồn của tội rửa tiền.

Xây dựng Quy trình/trình tự truy tìm, ngăn chặn và tịch thu tài sản đối với các tội phạm nguồn có rủi ro RT/TTKB/TTPBVKHDHL cao.

5. Nâng cao hiệu quả công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL

Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Quy trình về điều tra tội phạm tài trợ khủng bố. Tăng cường đào tạo về điều tra tài chính, nâng cao nhận thức cho các cơ quan thực thi pháp luật về phạm vi và việc áp dụng tội tài trợ khủng bố. Xây dựng quy trình tiếp nhận thông tin, yêu cầu từ các quốc gia khác, quy trình đưa vào, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định theo các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về TTKB. Tích cực tham gia điều tra hoạt động trốn tránh lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về TTKB/TTPBVKHDHL.

Tăng cường nhân lực cho Cơ quan phòng, chống rửa tiền (Cục Phòng, chống rửa tiền) thực hiện vai trò đầu mối quốc gia trong công tác PCRT/TTKB ở Việt Nam, đảm bảo vai trò Đơn vị tình báo tài chính theo chuẩn mực quốc tế về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL. 

6. Nâng cao hiệu quả trong hợp tác quốc tế, chia sẻ, trao đổi thông tin trong công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL

Để nâng cao hiệu quả trong hợp tác quốc tế, chia sẻ, trao đổi thông tin trong công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL cần chú trọng:

Tăng cường hoạt động trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin và hợp tác quốc tế chính thức và phi chính thức trong công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

Đàm phán, ký kết các Biên bản ghi nhớ phối hợp, trao đổi thông tin với đối tác nước ngoài về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL, ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; nghiên cứu, đề xuất việc gia nhập các tổ chức của khu vực và quốc tế về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL phù hợp với yêu cầu của Việt Nam.

7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường sự hiểu biết của các cơ quan quản lý và các đối tượng báo cáo trong nền kinh tế về công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL

Hoạt động tuyên truyền, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường sự hiểu biết của các cơ quan quản lý và các đối tượng báo cáo trong nền kinh tế về công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL cần được đẩy mạnh trong thời gian tới để tạo ra sự chuyển biến trên diện rộng và làm cơ sở cho việc triển khai công tác này một cách có hiệu quả. Theo đó cần tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo, tập huấn, chuẩn hóa tài liệu phổ biến, hướng dẫn cho các cơ quan quản lý và các đối tượng báo cáo trong từng lĩnh vực.

Ngoài ra, thực hiện công khai, cập nhật, bổ sung thông tin về việc thành lập pháp nhân phi thương mại (hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức phi chính phủ); đăng tải các tài liệu, báo cáo về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL theo quy định của pháp luật trên website của các bộ, ngành có liên quan.

III. HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ

(Theo Danh mục và Phụ lục đính kèm).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí

Các bộ, ngành có liên quan chủ động lập dự toán chi phí thực hiện các công việc được giao và đưa vào dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của đơn vị.

2. Trách nhiệm thực hiện

a) Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền về các nhiệm vụ được giao.

Đầu mối theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 2021 - 2025 (Kế hoạch). 

Trước ngày 15 tháng 02 hàng năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch của năm trước.

b) Trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan

Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền về các nhiệm vụ được giao.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện hành động được giao tại Kế hoạch này và trước ngày 15 tháng 01 hàng năm gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kết quả triển khai thực hiện để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


DANH MỤC

CÁC HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ VÀ TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

(Kèm theo Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Nội dung hành động

Cơ quan chủ trì nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

I. CÁC HÀNH ĐỘNG ĐỂ HOÀN THIỆN KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ

1

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Bộ luật Hình sự liên quan đến tội rửa tiền, tội tài trợ khủng bố, hành vi tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTPBVKHDHL); nghiên cứu vấn đề quy định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân phi thương mại.

Bộ Tư pháp

Các bộ, ngành có liên quan

2022 - 2025

2

Nghiên cứu sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

3

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn để xử lý những thiếu hụt liên quan đến phòng, chống tài trợ khủng bố phù hợp với khuyến nghị hành động của APG.

Bộ Công an

Các bộ, ngành có liên quan

2022 - 2025

4

Nghiên cứu, rà soát Luật Tương trợ tư pháp; nghiên cứu khả năng tách ra xây dựng riêng dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, dự án Luật điều chỉnh về dẫn độ và dự án Luật điều chỉnh về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù nhằm cung cấp phạm vi hỗ trợ pháp lý đa phương trong việc điều tra, truy tố, xét xử có liên quan đến rửa tiền, tội phạm nguồn gắn với rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Bộ Tư pháp, Bộ Công an phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2021 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV)

Các bộ, ngành có liên quan

2022 - 2025

5

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản trong đó quy định đảm bảo giao dịch mua bán kinh doanh bất động sản thực hiện thanh toán qua ngân hàng (không dùng tiền mặt) để góp phần PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

Bộ Xây dựng

Các bộ, ngành liên quan

2022 - 2025

6

Nghiên cứu tính khả thi và đề xuất việc xây dựng cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội tại Việt Nam.

Bộ Tư pháp

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Các bộ, ngành có liên quan

2022 - 2025

7

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng và hoàn thiện quy định xử phạt vi phạm hành chính về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL theo trách nhiệm quản lý của bộ, ngành có liên quan.

Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (theo chức năng quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực)

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

8

Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế tác, kinh doanh kim loại quý, đá quý; xác định vai trò, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.

Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan

2022 - 2025

9

Nghiên cứu đối với lĩnh vực tài sản ảo để ngăn chặn hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam.

Các bộ, ngành theo phân công của Thủ tướng Chính phủ

 

2022 - 2025

10

Nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý/sổ tay hướng dẫn về thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đối với các tổ chức tài chính và các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan thuộc quản lý của từng bộ, ngành.

Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương (theo chức năng quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực)

Các bộ, ngành liên quan

2022 - 2024

11

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật quy định trách nhiệm, cách thức thực hiện, thu thập, cập nhật, lưu giữ thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành có liên quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành có liên quan (theo chức năng, nhiệm vụ được giao)

Bộ Tư pháp

2022 - 2025

12

Nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp luật về hội, quỹ; pháp luật về tôn giáo phù hợp với quy định của pháp luật về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

Bộ Nội vụ

Ủy ban Công tác các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Các bộ, ngành liên quan.

2022 - 2024

13

Nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý điều chỉnh các hoạt động cầm đồ liên quan đến RT/TTKB/TTPBVKHDHL.

Bộ Công an

Các bộ, ngành liên quan

2022 - 2025

II. CÁC HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ HỢP TÁC TRONG NƯỚC

1

Kiện toàn, duy trì và tổ chức hoạt động có hiệu quả của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo

Các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo

Thường xuyên

2

Cập nhật đánh giá rủi ro quốc gia của Việt Nam về RT/TTKB giai đoạn 2018 - 2022 và xây dựng Kế hoạch hành động nhằm giải quyết rủi ro RT/TTKB được xác định trong kết quả đánh giá rủi ro quốc gia.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì đánh giá rủi ro về RT; Bộ Công an chủ trì đánh giá rủi ro về TTKB.

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

3

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng cơ chế và tổ chức thực hiện phối hợp, chia sẻ thông tin và hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nguồn và tội RT/TTKB/TTPBVKHDHL đặc biệt đối với các ngành, lĩnh vực có rủi ro cao.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đầu mối đánh giá về công tác PCRT;

Bộ Công an đầu mối đánh giá về công tác phòng, chống TTKB;

Bộ Quốc phòng đầu mối đánh giá về công tác phòng, chống TTPBVKHDHL

Các bộ, ngành có liên quan

Liên tục

4

Tăng cường xây dựng cơ chế hợp tác trao đổi thông tin, kết nối chia sẻ thông tin giữa Cơ quan phòng, chống rửa tiền (Cục Phòng, chống rửa tiền) và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

5

Thực hiện kết nối thông tin khai báo, vận chuyển tiền mặt qua biên giới từ Tổng cục Hải quan đến Cơ quan phòng, chống rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tài chính

2022 - 2025

III. CÁC HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1

Căn cứ vào tình hình thực tế, đặc thù lĩnh vực quản lý, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức để nghiên cứu xây dựng và phát triển áp dụng thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đối với các lĩnh vực.

Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp (theo chức năng quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực)

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

2

Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đối với tất cả các lĩnh vực thuộc quyền quản lý nhà nước của các bộ, ngành.

Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp (theo chức năng quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực)

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

3

Đưa nội dung liên quan đến thanh tra về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL vào định hướng chương trình thanh tra hàng năm cho toàn ngành; chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đối với tất cả các lĩnh vực thuộc quyền quản lý nhà nước.

Thanh tra Chính phủ

Các bộ, ngành có liên quan

Hàng năm

IV. CÁC HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ VÀ TỊCH THU, THU HỒI TÀI SẢN

1

Tăng cường hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội RT/TTKB đặc biệt với các lĩnh vực được xác định rủi ro cao.

Bộ Công an

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

2

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong việc phối hợp điều tra, truy tố các vụ án RT/TTKB xuyên quốc gia thông qua các cơ chế hợp tác chính thức và phi chính thức với các cơ quan nước ngoài.

Bộ Công an

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

3

Nghiên cứu, cập nhật Quy trình điều tra tội phạm rửa tiền; xây dựng tài liệu hướng dẫn quy trình điều tra tài chính song song tội rửa tiền với tội phạm nguồn của tội rửa tiền.

Bộ Công an

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

4

Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy trình điều tra và truy tố song song tội rửa tiền với tội phạm nguồn của tội rửa tiền.

Bộ Công an

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

5

Xây dựng Quy trình/trình tự truy tìm, ngăn chặn và tịch thu tài sản đối với các tội phạm nguồn có rủi ro RT/TTKB/TTPBVKHDHL cao.

Bộ Công an

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao

Các bộ, ngành có liên quan

2022 - 2023

V. CÁC HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ, TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT

1

Tổ chức triển khai có hiệu quả Quy trình về điều tra tội rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Bộ Công an

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao

Thường xuyên

2

Tăng cường đào tạo về điều tra tài chính, nâng cao nhận thức cho các cơ quan thực thi pháp luật về phạm vi và việc áp dụng tội rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao

 

Thường xuyên

3

Xây dựng quy trình tiếp nhận thông tin, yêu cầu từ các quốc gia khác, quy trình đưa vào, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định theo các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về TTKB.

Bộ Công an

Các bộ, ngành có liên quan

2022 - 2023

4

Điều tra hoạt động trốn tránh lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về TTKB/TTPBVKHDHL

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

5

Tăng cường năng lực cho Cơ quan phòng, chống rửa tiền (Cục Phòng, chống rửa tiền) đảm bảo thực hiện vai trò đầu mối quốc gia trong công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

6

Tăng cường chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị làm công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL tại các bộ, ngành có liên quan theo quy định pháp luật về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông (theo chức năng, nhiệm vụ được giao)

 

2022 - 2025

7

Rà soát, sửa đổi cơ chế thiết lập quy trình quản lý, xử lý tài sản phạm tội và tài sản liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Bộ Công an

Các bộ, ngành có liên quan

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao

Tháng 3/2023

VI. CÁC HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1

Tăng cường hoạt động trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin và hợp tác quốc tế chính thức và phi chính thức trong công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (thông tin về PCRT);

Bộ Công an (thông tin về TTKB); Bộ Quốc phòng (thông tin về TTPBVKHDHL);

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao (thông tin về tương trợ tư pháp về RT/TTKB/TTPBVKHDHL).

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

2

Đàm phán, ký kết các Biên bản ghi nhớ phối hợp, trao đổi thông tin với đối tác nước ngoài về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL và ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự.

Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công an,

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao

(theo chức năng nhiệm vụ được giao)

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

3

Nghiên cứu, đề xuất việc gia nhập các tổ chức của khu vực và quốc tế về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (theo chức năng, nhiệm vụ được giao)

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

VII. CÁC HÀNH ĐỘNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, ĐÀO TẠO VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG KHÁC

1

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của các bộ, ngành về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đặc biệt là các lĩnh vực có rủi ro cao về rửa tiền.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp (theo chức năng quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực)

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

2

 

Tổ chức tuyên truyền, đào tạo cho các cơ quan có thẩm quyền, đối tượng báo cáo và các đối tượng khác về quy định của pháp luật, chuẩn mực quốc tế về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đầu mối về PCRT;

Bộ Công an đầu mối về TTKB;

Bộ Quốc phòng đầu mối về TTPBVKHDHL

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

3

Thực hiện công khai, cập nhật, bổ sung thông tin về việc thành lập pháp nhân phi thương mại (hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức phi chính phủ).

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành có liên quan

Tháng 3/2023

4

Thực hiện đăng tải công khai các tài liệu, báo cáo về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL theo quy định của pháp luật trên website của các bộ, ngành có liên quan.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

5

Tuyên truyền và phổ biến pháp luật về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL theo phạm vi quản lý nhà nước và chức năng nhiệm vụ được giao.

Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp

Các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

 

[FILE ĐÍNH KÈM TRONG VĂN BẢN]

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.