Open navigation

Công văn 2534/SGDĐT-KHTC ngày 26/08/2022 Hướng dẫn tạm thời chưa thực hiện thu học phí năm học 2022-2023

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2534/SGDĐT-KHTC

V/v hướng dẫn tạm thời chưa thực hiện thu học phí năm học 2022-2023

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;
 - Các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở.

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Căn cứ Thông báo số 35/TB-HĐND ngày 16/8/2022 thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo đăng phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong thời gian chờ Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) tạm thời chưa thực hiện thu học phí cho đến khi có hướng dẫn mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phối hợp chỉ đạo triển khai và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Các đ/c Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã;
 - Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC
 Trần Thế Cương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.