Open navigation

Công văn 142/KH-UBND ngày 17/08/2022 Thực hiện Quyết định 546_QĐ-TTg về giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 546/QĐ-TTG NGÀY 29/4/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN BAO PHỦ BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2022-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT).

2. Việc xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình kế hoạch thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT là nhiệm vụ quan trọng, là căn cứ để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa thành chương trình công tác của đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được phân công, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025.

3. Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT. Nâng cao khả năng cung ứng dịch vụ của các cơ sở KCB nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB, trong thanh toán chi phí KCB, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi đến KCB BHYT.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Mở rộng phạm vi bao phủ của BHYT, tiến tới BHYT toàn dân, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

1. Tăng số người dân tham gia BHYT bền vững. Tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%.

2. Phấn đấu năm 2022 tỷ lệ bao phủ đạt từ 92,85% và đến năm 2025 có từ 95% dân số trở lên tham gia BHYT. Cụ thể như sau:

TT

Huyện/TP

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

1

Ninh Bình

93,80

94,10

94,60

95,00

2

Tam Điệp

92,85

93,15

93,65

95,00

3

Nho Quan

93,40

93,70

94,20

95,00

4

Gia Viễn

93,82

94,12

94,62

95,00

5

Hoa Lư

93,51

93,81

94,31

95,00

6

Yên Khánh

93,02

93,32

93,82

95,00

7

Kim Sơn

89,73

91,59

93,16

95,00

8

Yên Mô

93,60

93,90

94,40

95,00

 

Toàn tỉnh

92,85

93,35

94,05

95,00

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Tăng cường công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, Luật Bảo hiểm y tế, Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 26/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và các văn bản có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện chính sách pháp luật về BHYT.

- Các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYT, đảm bảo phát triển bền vững người tham gia BHYT, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân về BHYT.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chính sách BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng tham gia. Công tác truyền thông, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên ở các cấp chính quyền, đoàn thể, cơ sở giáo dục, đào tạo, các tầng lớp nhân dân.

- Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin về chính sách BHYT một cách đầy đủ nhất. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, tập trung vào ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHYT, nghĩa vụ của người dân trong tham gia BHYT, lợi ích của BHYT đối với mỗi người dân và toàn xã hội, cách thức tham gia, sử dụng, quản lý thẻ BHYT, trách nhiệm của các cấp chính quyền, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHYT.

3. Thực hiện các giải pháp để gia tăng số người dân tham gia BHYT

- Đối với nhóm đối tượng tham gia là người sử dụng lao động và người lao động đóng: Tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT bắt buộc đến người sử dụng lao động, người lao động nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về BHYT. Thường xuyên chia sẻ thông tin giữa các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị có liên quan trong việc xác định người lao động thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc để yêu cầu tham gia đầy đủ theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với hành vi trốn đóng BHYT cho người lao động.

- Đối với nhóm đối tượng tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng và ngân sách nhà nước đóng: Thường xuyên rà soát, thống kê, tổng hợp đảm bảo 100% người thuộc diện được cấp thẻ BHYT kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

- Đối với nhóm đối tượng tham gia được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật, tính nhân văn, tính cộng đồng chia sẻ khi tham gia BHYT. Thông tin cụ thể, đầy đủ về chính sách hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách nhà nước đối với người tham gia là người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình cũng như đối tượng là học sinh, sinh viên đặc biệt là nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh. Nêu cao trách nhiệm của cơ sở giáo dục, đào tạo trong việc phối hợp thực hiện BHYT học sinh, sinh viên, quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ KCB BHYT tại nhà trường theo đúng quy định. Đưa chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT là tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm đối với cơ sở giáo dục, đào tạo.

- Đối với nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ ủy quyền thu BHYT. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình của nhân viên thu. Mở rộng điểm thu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, hội viên các hội đoàn thể, chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong việc đăng ký tham gia BHYT. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn trong việc mở rộng, tăng số người tham gia BHYT hộ gia đình.

4. Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng KCB BHYT và chất lượng dịch vụ y tế tại các cơ sở KCB, đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cho các cơ sở KCB. Chủ động, tăng cường hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hội chẩn, tư vấn từ xa trong công tác KCB.

- Mở rộng mạng lưới cơ sở KCB BHYT nhất là tuyến cơ sở, đảm bảo phục vụ tốt nhất đáp ứng yêu cầu KCB BHYT của người tham gia BHYT.

- Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng trong công tác KCB cũng như thanh toán chi phí KCB BHYT. Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ sở KCB với cơ quan BHXH và các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong KCB BHYT.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí đóng BHYT

- Ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT;

- Người sử dụng lao động và người lao động đóng BHYT;

- Cơ quan BHXH đóng BHYT;

- Người dân tự đóng BHYT theo quy định.

2. Kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch

Kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch trong nguồn kinh phí chi thường xuyên đã được giao trong dự toán ngân sách hằng năm của các cơ quan, đơn vị.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh

- Chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHYT.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ được phân công thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, phối hợp thực hiện có hiệu quả các giải pháp duy trì, phát triển người tham gia đảm bảo bền vững, thực hiện lộ trình bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh và các cơ quan có liên quan trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo để thực hiện đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch.

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ đóng BHYT đối với một số nhóm đối tượng để tăng tỷ lệ bao phủ BHYT (năm 2022 ban hành chính sách hỗ trợ đóng BHYT từ nguồn ngân sách tỉnh đối với các đối tượng: người dân trong các xã an toàn khu cách mạng; người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi; cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố).

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm Xã hội tỉnh tham mưu đưa chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm, 5 năm của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh và cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách khám chữa bệnh BHYT, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật BHYT theo thẩm quyền.

- Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sỹ, nâng cao chất lượng KCB, tinh thần, thái độ phục vụ, mở rộng các dịch vụ y tế cho các cơ sở KCB BHYT.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa quy trình đăng ký, thanh toán KCB BHYT; đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật để triển khai tiếp đón, tổ chức KCB cho người bệnh có căn cước công dân gắn chíp tích hợp thẻ BHYT hoặc qua ứng dụng VNEID tạo thuận lợi cho người dân khi đi KCB BHYT. Phối hợp với BHXH tỉnh quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả kinh phí KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định.

3. Bảo hiểm Xã hội tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT tại Kế hoạch này và phối hợp tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển bền vững người tham gia BHYT.

- Chủ động phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế tham mưu đưa chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. Xây dựng Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT và Kế hoạch phân bổ dự toán chi phí KCB BHYT theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính tham mưu xác định mức kinh phí hỗ trợ đóng BHYT đối với một số nhóm đối tượng tham gia trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách của tỉnh. Chịu trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí được cấp để mua thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng đã được phê duyệt.

- Chia sẻ thông tin, đối soát số liệu, dữ liệu với các cơ quan, đơn vị liên quan để xác định, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia đầy đủ BHYT bắt buộc đối với người lao động theo quy định của pháp luật. Thực hiện có hiệu quả chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đóng BHXH, BHYT.

- Chủ trì tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, xây dựng quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHYT, nghĩa vụ cũng như quyền lợi khi tham gia.

- Chủ động cập nhật bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm, đảm bảo đầy đủ thông tin về BHXH, BHYT phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Xây dựng hệ thống mạng lưới tổ chức dịch vụ ủy quyền thu BHYT theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả góp phần đẩy mạnh công tác khai thác, phát triển người tham gia, tiến tới hoàn thành lộ trình thực hiện BHYT toàn dân.

- Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT. Duy trì, nâng cao và thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công về BHYT mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB triển khai thực hiện KCB BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp để tạo thuận lợi cho người dân khi đi KCB BHYT.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, BHXH tỉnh và các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, lập danh sách người tham gia BHYT thuộc thẩm quyền quản lý để cấp thẻ BHYT đầy đủ, kịp thời, chính xác.

- Tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành quy định của pháp luật về BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm quy định về trốn đóng, nợ đóng BHXH. BHYT.

- Phối hợp với BHXH tỉnh, các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động về quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, BHXH tỉnh tham mưu đưa chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT trong chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hằng năm của tỉnh.

- Cung cấp kịp thời danh sách các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho BHXH tỉnh để phối hợp đối soát, đôn đốc đơn vị, doanh nghiệp thực đóng BHYT cho người lao động.

6. Sở Tài chính

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách của tỉnh, phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ đóng BHYT từ nguồn ngân sách của tỉnh đối với một số nhóm đối tượng tham gia.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh triển khai BHYT đối với học sinh, sinh viên. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện để gia tăng số học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Xem xét, đưa chỉ tiêu học sinh, sinh viên tham gia BHYT vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo.

- Phối hợp thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường cho học sinh, sinh viên. Chỉ đạo sử dụng kinh phí KCB BHYT chăm sóc sức khỏe ban đầu hiệu quả, đúng quy định.

8. Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh

Thường xuyên cung cấp thông tin các doanh nghiệp mới hoạt động sản xuất, số lao động đang làm việc tại đơn vị, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cho cơ quan BHXH tỉnh để theo dõi, đôn đốc đơn vị tham gia BHYT cho người lao động kịp thời, đầy đủ.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT; nhất là vai trò, ý nghĩa lợi ích của việc tham gia BHYT tới các cơ quan, đơn vị, trường học và nhân dân.

10. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình

- Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố trong việc tuyên truyền phổ biến thực hiện chính sách BHYT đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình.

- Dành thời lượng phù hợp đưa tin, bài, chuyên mục về tổ chức thực hiện chính sách BHYT của các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong chương trình phát sóng.

11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai chính sách, pháp luật về BHYT trong cấp ủy, tổ chức đảng; đưa nội dung và định hướng tuyên truyền tại các hội nghị giao ban công tác báo chí, hội nghị báo cáo viên các cấp, trong Thông báo nội bộ.

- Nắm bắt tình hình, thông tin, dư luận xã hội về công tác triển khai thực hiện các chính sách pháp luật BHYT trên địa bàn tỉnh, kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, thực hiện.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội

- Tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên chấp hành tốt chính sách, pháp luật về BHYT. Phát động phong trào vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ kinh phí để hỗ trợ thêm đối với người tham gia BHYT ngoài mức hỗ trợ của Nhà nước.

- Tham gia đánh giá, đề xuất chính sách hỗ trợ đóng BHYT đối với người dân tham gia BHYT hộ gia đình.

- Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện pháp luật về BHYT tại các cơ quan, doanh nghiệp, bảo đảm người lao động được tham gia và thụ hưởng đầy đủ chính sách BHYT theo quy định.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng tỷ lệ bao phủ BHYT là chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giao chỉ tiêu cụ thể người tham gia BHYT đến từng xã, phường, thị trấn, chỉ đạo tuyên truyền, vận động, khai thác tăng nhanh và bền vững người tham gia BHYT. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các ban, ngành thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT. Bình xét hộ nghèo, cận nghèo; hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình, lập danh sách chuyển cho cơ quan BHXH kịp thời để kịp thời cấp thẻ BHYT đồng thời làm cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ đóng BHYT đúng đối tượng, đúng quy định.

- Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc chấp hành pháp luật về BHYT trên địa bàn; phối hợp xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHYT./.


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- BHXH Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VP2, VP5, VP6.
 NP_VP6_KHYT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Tống Quang Thìn

 

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.