Open navigation

Công văn 2079/UBND-VX ngày 12/05/2022 Phối hợp triển khai thực hiện Quyết định 1155_QĐ-BHXH về Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2079/UBND-VX

Về việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi:

- Sở, ban, ngành Thành phố;
- Bảo hiểm xã hội Thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Hiện nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh có 309 Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là y ban nhân dân các phường, xã, thị trấn đang quản lý hơn 2/3 đối tượng tham gia bảo him y tế trên đa bàn. Ngày 12 tháng 5 năm 2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 1155/QĐ-BHXH về ban hành Quy chế qun lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, theo đó, Bảo hiểm xã hội Thành phố phải chm dứt và thanh lý Hợp đồng vi Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã, phường, thị trấn.

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH đúng quy định, không ảnh hưởng quyền lợi khám chữa bệnh, cũng như hoàn thành các ch tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố và đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế do Thủ tướng giao tại Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Bo hiểm xã hội Thành phố, các sở, ban, ngành Thành phố liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức thực hiện một số nội dung sau:

1. Bo him xã hội Thành phố

- Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng các quy định tại Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Mở rộng mạng ới Tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố, đảm bảo mỗi phường, xã, thị trấn có ít nhất 01 điểm thu, tạo thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thành phố Thủ Đức xác định Tổ chức dch vụ thu đ điều kin để ký hợp đồng theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXH đảm bảo trong giai đoạn chuyển tiếp giữa 02 Quyết định không làm ảnh hưởng đến người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn,

- Kịp thời có văn bản hướng dẫn Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Tổ chức dịch vụ thu đủ điều kiện tổ chức thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng, đảm bảo người dân đang tham gia bảo hiểm y tế tại các Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn được tiếp cận với Tổ chức dịch vụ thu để đóng tiền tham gia bảo him y tế không làm gián đoạn thời gian tham gia.

- Đăng tải công khai danh sách các Tổ chức dịch vụ thu, Điểm thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết địa đim đăng ký tham gia, gia hạn, cũng như đóng tiếp tục bảo hiểm xã hội tự nguyện và bo hiểm y tế hộ gia đình.

- Tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức trực tuyến, trực tiếp, qua các website, panpage... đ người dân nắm rõ về những thay đổi về pháp nhân làm Tổ chức dịch vụ thu cho cơ quan Bảo him xã hội, cách thức đóng tiền qua Tổ chức dịch vụ thu hoặc Cổng dịch vụ Quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc đóng tiền mua thẻ bảo hiểm y tế.

2. S, ban, ngành Thành phố và các đơn vị liên quan

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, các cơ quan thông tn báo chí phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố tổ chức truyền thông kịp thời những nội dung trong Quyết định số 1155/QĐ-BHXH, đảm bảo một tầng lớp Nhân dân hiu rõ, hiu đúng các nội dung cơ bản của việc chuyển đổi Điểm thu từ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn sang Điểm thu là các Tổ chc dịch vụ thu được cơ quan Bảo hiểm xã hội ủy quyền thu, việc chuyển đổi này không làm ảnh hưởng đến quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố.

3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

- Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp th bảo hiểm y tế cho người dân đã tham gia, thanh lý hợp đồng Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng thời gian quy định; thực hiện thanh quyết toán các khoản đã thu tiền của người dân nhưng chưa nộp tiền cho cơ quan Bảo hiểm xã hội, thù lao Đại lý, chuyển nhân viên Đại lý thu phường, xã, thị trn sang Tổ chức dịch vụ thu (nếu có).

- Thông báo đến người dân trên địa bàn về việc chuyển đi Điểm thu từ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn sang Điểm thu của Tổ chức dịch vụ thu; phối hợp với các Tổ chức dịch vụ thu, tạo điều kiện thuận lợi cho các Tổ chức dịch vụ thu tiếp cận người dân trên địa bàn nhằm đảm bảo không làm xáo trộn việc tham gia bảo him xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự đóng, cũng như không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.

- Niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn danh sách các Điểm thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi liên hệ.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cu Bảo him xã hội Thành phố và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành ph Th Đức thực hiện đúng các nội dung chỉ đạo trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Thành phố đ tổng hợp, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bảo him xã hội Việt Nam;
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- VPUB: CVP; PCVP/VX;
- Phòng VX;
- Lưu: VT, (VX-TC).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Dương Anh Đức

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.