Open navigation

Công văn 4887/BHXH-CNTT ngày 27/08/2022 Cập nhật bổ sung số căn cước công dân_mã định danh cá nhân của người tham gia trong cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4887/BHXH-CNTT

V/v cập nhật bổ sung số CCCD/mã ĐDCN của người tham gia trong CSDL Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và cài đặt, sử dụng ứng dụng VSSID

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sử dụng lao động; các đơn vị quản lý người tham gia bảo hiểm y tế;
 - Các Tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn Thành phố.

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu: “Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD), ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an (VNEID), trong đó tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)”; Công văn số 2933/UBND-BCĐ ngày 22/8/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện đề án 06 Thành phố về việc thực hiện một số nội dung trọng tâm trước mắt của Đề án 06 và công tác làm sạch dữ liệu trên địa bàn Thành phố; Công văn số 3715/PC06-Đ2 ngày 27/7/2022 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp làm sạch dữ liệu BHXH của người tham gia BHXH trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Công văn số 1147/BHXH-TST ngày 04/5/2022 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc kê khai số định danh cá nhân/ thẻ Căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT;

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, các đơn vị quản lý người tham gia BHYT, các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn thành phố (sau đây gọi tắt là đơn vị) thực hiện một số nội dung sau:

1. Nhận danh sách tham gia BHXH, BHYT từ cơ quan BHXH (cán bộ chuyên quản thu) chậm nhất ngày 10/9/2022, danh sách gồm:

- Mẫu 01: Danh sách người tham gia đã được cơ quan BHXH đồng bộ với CSDL quốc gia về dân cư và sử dụng thẻ căn cước công dân khi đi khám chữa bệnh thay thế thẻ BHYT.

- Mẫu 02: Danh sách người tham gia chưa khớp với CSDL quốc gia về dân cư và người tham gia chưa có số định danh cá nhân/căn cước công dân.

2. Sau khi tiếp nhận 2 danh sách, đơn vị thực hiện:

2.1. Đối với danh sách Mẫu 01:

- In Mẫu 01, yêu cầu người tham gia kiểm tra toàn bộ thông tin trên Mẫu 01. Trường hợp thông tin khớp đúng thì ký xác nhận vào cột “xác nhận của người tham gia” (cột 9). Gửi bản giấy về cơ quan BHXH trước ngày 30/9/2022.

Trường hợp sai thông tin thì ghi chú thông tin sai vào vào cột 9 đồng thời lập hồ sơ điều chỉnh thông tin sai theo đúng quy định gửi hồ sơ điều chỉnh về cơ quan BHXH.

- Thông báo cho người tham gia có tên trong danh sách biết về việc “Thông tin cá nhân đã được đồng bộ giữa dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý và CSDL quốc gia về dân cư, người tham gia có thể sử dụng thẻ CCCD đi khám chữa bệnh BHYT thay thế thẻ BHYT”.

2.2. Đối với danh sách Mẫu 02:

- In Mẫu 02, yêu cầu người tham gia kê khai thông tin đúng vào cột 10 đến cột 13, sau đó ký xác nhận vào cột 14 và gửi về cơ quan BHXH trước ngày 30/9/2022.

- Sau khi xác nhận thông tin, đơn vị lập mẫu D02-LT/mẫu D03-TS kèm mẫu TK1 và bản photo ĐDCN/CCCD gửi đến cơ quan BHXH theo phiếu giao nhận hồ sơ số 608 qua hình thức giao dịch điện tử hoặc dịch vụ bưu chính công ích trước ngày 30/9/2022.

2.3 Đối với cả 02 danh sách:

- Trường hợp người tham gia chưa đăng ký, cài đặt VSSID thì khẩn trương thực hiện theo Phụ lục 01 (đính kèm).

- Trường hợp người tham gia đã đăng ký, cài đặt VSSID thì hướng dẫn đăng nhập vào cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, kiểm tra thông tin tài khoản, nếu thiếu địa chỉ email thì thực hiện cập nhật bổ sung cho cơ quan BHXH theo Phụ lục 02 (đính kèm) để hoàn thiện thông tin tài khoản VSSID.

Để hoàn thành mục tiêu của Đề án 06 và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, BHXH Thành phố đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản hồi về cơ quan BHXH để được hướng dẫn giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam (để b/c);
- UBND Thành phố (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- Công an Thành phố (để p/h);
- Các PGĐ;
- Văn phòng và các phòng nghiệp vụ;
- BHXH TP. Thủ Đức, quận, huyện;
 - Lưu: VT, CNTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Quốc Thanh

 


PHỤ LỤC I

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GDĐT CÁ NHÂN VỚI CƠ QUAN BHXH
(Kèm theo Kế hoạch số 2207/KH-BHXH ngày 12/8/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

I. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TỪ ĐỦ 15 TUỔI TRỞ LÊN

1. Đối với cá nhân có chứng thư số

Bước 1: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công (DVC) của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Lựa chọn chức năng Đăng ký.

Bước 2: Cập nhật đầy đủ các thông tin theo yêu cầu tại biểu mẫu đăng ký trên Cổng DVC BHXH Việt Nam (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 5236/VBHN-BLĐTBXH ngày 13/12/2018 (mẫu số 01)): Họ tên, Mã số BHXH, Số CCCD đối với công dân Việt Nam/số Hộ chiếu đối với người nước ngoài, Địa chỉ liên hệ, Địa chỉ thư điện tử (email), Số điện thoại di động.

Cá nhân lựa chọn phương tiện xác thực là email hoặc số điện thoại di động (theo hướng dẫn tại mẫu số 01).

- Trường hợp cá nhân kê khai số CCCD, Hệ thống sẽ tự động xác thực thông tin định danh cá nhân với CSDL quốc gia về dân cư:

+ Trường hợp thông tin định danh cá nhân xác thực với CSDL quốc gia về dân cư không chính xác, Cổng DVC BHXH Việt Nam hiển thị thông báo để cá nhân đính kèm bản chụp thẻ CCCD và thực hiện tiếp Bước 3.

+ Trường hợp thông tin định danh cá nhân xác thực với CSDL quốc gia về dân cư chính xác, cá nhân thực hiện tiếp Bước 3.

- Trường hợp cá nhân kê khai số Hộ chiếu, Hệ thống yêu cầu cá nhân đính kèm bản chụp Hộ chiếu và thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký:

Cá nhân thực hiện ký số và gửi hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử (Tờ khai điện tử theo mẫu số 01) đến Hệ thống Giao dịch BHXH điện tử.

Bước 4: Tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ:

- Trường hợp thông tin định danh cá nhân xác thực chính xác với CSDL quốc gia về dân cư, Hệ thống sẽ tự động phê duyệt hồ sơ và gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký của người giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ.

- Trường hợp thông tin định danh cá nhân không xác thực được với CSDL quốc gia về dân cư, hoặc cá nhân kê khai số Hộ chiếu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai với giấy tờ kèm theo (CCCD/Hộ chiếu) của cá nhân và thông tin có trong dữ liệu quản lý của Ngành BHXH Việt Nam:

+ Trường hợp hồ sơ được chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi đối chiếc, xác minh thông tin. Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với cơ quan BHXH đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

+ Trường hợp hồ sơ không được chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức GDĐT vào phương tiện xác thực đã được đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi nhận đối chiếu, xác minh thông tin; cá nhân căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

2. Đối với cá nhân chưa có chứng thư số

2.1. Đăng ký trên Cổng DVC của BHXH Việt Nam

Bước 1: Truy cập vào Công DVC của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Lựa chọn chức năng Đăng ký.

Bước 2: Cập nhật đầy đủ các thông tin theo yêu cầu tại biểu mẫu đăng ký trên Cổng DVC BHXH Việt Nam: Họ tên, Mã số BHXH, số CCCD đối với công dân Việt Nam/Số Hộ chiếu đối với người nước ngoài, Địa chỉ liên hệ, email, Số điện thoại di động.

Cá nhân lựa chọn phương tiện xác thực là email hoặc số điện thoại di động.

- Trường hợp cá nhân kê khai số CCCD, Hệ thống sẽ tự động xác thực thông tin định danh cá nhân với CSDL quốc gia về dân cư:

+ Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư không chính xác, Cổng DVC BHXH Việt Nam hiển thị thông báo để cá nhân đính kèm bản chụp thẻ CCCD và thực hiện tiếp Bước 3.

+ Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư chính xác, cá nhân thực hiện tiếp Bước 3.

- Trường hợp cá nhân kê khai số Hộ chiếu, Hệ thống yêu cầu cá nhân đính kèm bản chụp Hộ chiếu và thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký:

Cá nhân gửi hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử (Tờ khai điện tử theo mẫu số 01) đến Hệ thống Giao dịch BHXH điện tử, nhập mã xác thực (OTP) được gửi tới phương tiện xác thực đã lựa chọn ở bước trên để xác nhận gửi hồ sơ.

Tờ khai của cá nhân theo mẫu số 01 sẽ được gửi đồng thời đến phương tiện xác thực đã đăng ký để phục vụ cho việc theo dõi, in và xác nhận thông tin đăng ký với cơ quan BHXH.

Bước 4: Xác minh thông tin đăng ký:

Cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH (có thể đến bất kỳ cơ quan BHXH nào gần nhất) để xác minh thông tin: Nộp tờ khai theo mẫu số 01 đã ký, ghi rõ họ tên (cá nhân có thể tự in hoặc đề nghị cán bộ tiếp nhận hồ sơ in tờ khai), xuất trình CCCD/Hộ chiếu để xác minh thông tin.

Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày hồ sơ đăng ký được gửi đến cơ quan BHXH, nếu cá nhân không đến Cơ quan BHXH để xác minh thông tin thì hồ sơ đăng ký sẽ tự động hủy trên Hệ thống giao dịch BHXH điện tử.

Bước 5: Tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ:

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai so với thông tin trong CCCD/Hộ chiếu và thông tin có trong dữ liệu quản lý của Ngành BHXH Việt Nam:

- Trường hợp hồ sơ được chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi thông tin kê khai được đối chiếu, xác thực. Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với cơ quan BHXH đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

- Trường hợp hồ sơ không được chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức GDĐT vào phương tiện xác thực đã được đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi hồ sơ được đối chiếu, xác thực; cá nhân căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức GDĐT của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

2.2. Đăng ký trên ứng dụng VsslD - Bảo hiểm xã hội số

Bước 1: Sử dụng điện thoại thông minh, truy cập kho ứng dụng Google Play/CH-Play (đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android) hoặc AppStore (đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS) để tải và cài đặt ứng dụng VssID. Trên ứng dụng VssID, lựa chọn chức năng Đăng ký.

Bước 2: Cập nhật đầy đủ các thông tin theo yêu cầu tại biểu mẫu đăng ký trên ứng dụng VssID: Họ tên, Mã số BHXH, số CCCD đối với công dân Việt Nam/Số Hộ chiếu đối với người nước ngoài, Địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại di động.

Cá nhân lựa chọn phương tiện xác thực là email hoặc số điện thoại di động.

- Trường hợp cá nhân kê khai số CCCD, Hệ thống sẽ tự động xác thực thông tin định danh cá nhân với CSDL quốc gia về dân cư:

+ Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư không chính xác, Cổng DVC BHXH Việt Nam hiển thị thông báo để cá nhân đính kèm bản chụp thẻ CCCD và thực hiện tiếp Bước 3.

+ Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư chính xác, cá nhân thực hiện tiếp Bước 3.

- Trường hợp cá nhân kê khai số Hộ chiếu, Hệ thống yêu cầu cá nhân đính kèm bản chụp Hộ chiếu và thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký:

Cá nhân gửi hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử (Tờ khai điện tử theo mẫu số 01) đến Hệ thống Giao dịch BHXH điện tử, nhập mã xác thực (OTP) được gửi tới phương tiện xác thực đã lựa chọn ở bước trên để xác nhận gửi hồ sơ.

Tờ khai của cá nhân theo mẫu số 01 sẽ được gửi đồng thời đến phương tiện xác thực đã đăng ký để phục vụ cho việc theo dõi, in và xác nhận thông tin đăng ký với cơ quan BHXH.

Bước 4: Xác minh thông tin đăng ký

Cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH (có thể đến bất kỳ cơ quan BHXH nào gần nhất) để xác minh thông tin: Nộp tờ khai theo mẫu số 01 đã ký, ghi rõ họ tên (cá nhân có thể tự in hoặc đề nghị cán bộ tiếp nhận hồ sơ in tờ khai), xuất trình CCCD/Hộ chiếu để xác minh thông tin.

Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày hồ sơ đăng ký được gửi đến cơ quan BHXH, nếu cá nhân không đến Cơ quan BHXH để xác minh thông tin thì hồ sơ đăng ký sẽ tự động hủy trên Hệ thống giao dịch BHXH điện tử.

Bước 5: Tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai so với thông tin trong CCCD/Hộ chiếu và thông tin có trong dữ liệu quản lý của Ngành BHXH Việt Nam:

- Trường hợp hồ sơ được chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi thông tin kê khai được đối chiếu, xác thực. Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với cơ quan BHXH đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

- Trường hợp hồ sơ không được chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức GDĐT vào phương tiện xác thực đã được đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi hồ sơ được đối chiếu, xác thực; cá nhân căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức GDĐT của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

2.3. Đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH

Trường hợp cá nhân đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân đăng ký tài khoản GDĐT theo quy trình tại mục 1 (nếu cá nhân có chữ ký số) hoặc tiểu mục 2.1, 2.2 (nếu cá nhân chưa có chứng thư số).

II. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN DƯỚI 15 TUỔI (người được giám hộ)

1. Đăng ký trên Cổng DVC của BHXH Việt Nam

Bước 1: Truy cập vào Cổng DVC của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Đăng nhập tài khoản của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ (gọi tắt là người giám hộ). Lựa chọn chức năng Đăng ký cho con.

Bước 2: Cập nhật đầy đủ các thông tin của người được giám hộ theo yêu cầu tại biểu mẫu đăng ký trên Cổng DVC BHXH Việt Nam (theo mẫu số 01): Họ tên, Mã số BHXH, số định danh cá nhân.

Thông tin định danh cá nhân, mối quan hệ giữa người giám hộ và người được giám hộ sẽ được tự động xác thực với CSDL quốc gia về dân cư:

- Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư không chính xác, Cổng DVC BHXH Việt Nam hiển thị thông báo để cá nhân đính kèm bản chụp Giấy khai sinh hoặc Thông báo của cơ quan Công an về số ĐDCN và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư và thực hiện tiếp Bước 3.

- Trường hợp các thông tin kê khai được xác thực chính xác, cá nhân thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký:

Người giám hộ gửi hồ sơ đăng ký GDĐT (Tờ khai điện tử theo mẫu số 01) của người được giám hộ đến Hệ thống Giao dịch BHXH điện tử, nhập mã xác thực (OTP) được gửi tới phương tiện xác thực của người giám hộ để xác nhận gửi hồ sơ.

Tờ khai sẽ được gửi đồng thời đến phương tiện xác thực của người giám hộ để phục vụ cho việc theo dõi, in và xác nhận thông tin đăng ký với cơ quan BHXH.

Bước 4: Tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ:

- Trường hợp thông tin định danh cá nhân, mối quan hệ của người giám hộ với người được giám hộ được xác thực chính xác với CSDL quốc gia về dân cư, Hệ thống sẽ tự động phê duyệt hồ sơ và gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký của người giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ.

- Trường hợp thông tin định danh cá nhân, mối quan hệ của người giám hộ với người được giám hộ không xác thực được với CSDL quốc gia về dân cư, cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai với giấy tờ kèm theo (Giấy khai sinh hoặc Thông báo của cơ quan Công an về số ĐDCN và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư) của người được giám hộ, thông tin đã được phê duyệt của người giám hộ và thông tin có trong dữ liệu quản lý của Ngành BHXH Việt Nam:

+ Trường hợp hồ sơ được chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký của người giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi thông tin kê khai được đối chiếu, xác thực. Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với cơ quan BHXH đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

+ Trường hợp hồ sơ không chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức GDĐT đến phương tiện xác thực đã được đăng ký của người giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi hồ sơ được đối chiếu, xác thực; người giám hộ căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

2. Đăng ký trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

Bước 1: Sử dụng điện thoại thông minh, truy cập kho ứng dụng Google Play/CH-Play (đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android) hoặc AppStore (đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS) để tải và cài đặt ứng dụng VssID. Đăng nhập tài khoản của người giám hộ trên ứng dụng VssID, lựa chọn chức năng Đăng ký tài khoản cho con (DVC/Đăng ký tài khoản cho con).

Bước 2: Cập nhật đầy đủ các thông tin của người được giám hộ theo yêu cầu tại biểu mẫu đăng ký trên Cổng DVC BHXH Việt Nam (theo mẫu số 01): Họ tên, Mã số BHXH, số định danh cá nhân.

Thông tin định danh cá nhân, mối quan hệ giữa người giám hộ và người được giám hộ sẽ được tự động xác thực với CSDL quốc gia về dân cư:

- Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư là không chính xác, Cổng DVC BHXH Việt Nam hiển thị thông báo để cá nhân đính kèm bản chụp Giấy khai sinh hoặc Thông báo của cơ quan Công an về số ĐDCN và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư và thực hiện tiếp Bước 3.

- Trường hợp các thông tin kê khai được xác thực với CSDL quốc gia về dân cư là chính xác, cá nhân thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký:

Người giám hộ gửi hồ sơ đăng ký GDĐT (Tờ khai điện tử theo mẫu số 01) của người được giám hộ đến Hệ thống Giao dịch BHXH điện tử, nhập mã xác thực (OTP) được gửi tới phương tiện xác thực của người giám hộ để xác nhận gửi hồ sơ.

Tờ khai sẽ được gửi đồng thời đến phương tiện xác thực của người giám hộ để phục vụ cho việc theo dõi, in và xác nhận thông tin đăng ký với cơ quan BHXH.

Bước 4: Tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ:

- Trường hợp thông tin định danh cá nhân, mối quan hệ của người giám hộ với người được giám hộ được xác thực chính xác với CSDL quốc gia về dân cư, Hệ thống sẽ tự động phê duyệt hồ sơ và gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký của người giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ.

- Trường hợp thông tin định danh cá nhân, mối quan hệ của người giám hộ với người được giám hộ không xác thực được hoặc xác thực không chính xác với CSDL quốc gia về dân cư, cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai với giấy tờ kèm theo (Giấy khai sinh hoặc Thông báo của cơ quan Công an về số ĐDCN và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư) của người được giám hộ, thông tin đã được phê duyệt của người giám hộ và thông tin có trong dữ liệu quản lý của Ngành BHXH Việt Nam:

+ Trường hợp hồ sơ được chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký của người giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi thông tin kê khai được đối chiếu, xác thực. Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với cơ quan BHXH đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

+ Trường hợp hồ sơ không chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức GDĐT đến phương tiện xác thực đã được đăng ký của người giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi hồ sơ được đối chiếu, xác thực; người giám hộ căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Cán bộ tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ chịu trách nhiệm trước Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về tính chính xác của thông tin trong hồ sơ đăng ký GDĐT của cá nhân khi xác minh, phê duyệt hồ sơ.


PHỤ LỤC II

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT, BỔ SUNG EMAIL VÀO TÀI KHOẢN GDĐT CÁ NHÂN 
(Kèm theo Kế hoạch số 2207/KH-BHXH ngày 12/8/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Bước 1: Truy cập vào Cổng DVC của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Đăng nhập tài khoản GDĐT cá nhân.

Trường hợp cá nhân quên mật khẩu đăng nhập của tài khoản GDĐT hướng dẫn lấy lại mật khẩu theo cú pháp: BH MK mã_số_BHXH gửi 8079 để lấy lại mật khẩu.

Bước 2: Chọn “Thông tin tài khoản” để cập nhật, bổ sung thông tin tài khoản GDĐT cá nhân (trong đó có thông tin email).

Bước 3: Cá nhân thực hiện cập nhật, bổ sung email. Hệ thống sẽ kiểm tra:

- Nếu email bị trùng: Hiển thị thông báo: “Địa chỉ email xxx@xyz.com đã được đăng ký sử dụng với mã số xxxxxx6789.”

- Nếu email không bị trùng:

(1) Hiện tại:

Hệ thống sẽ gửi mã OTP đến phương tiện xác thực (email mới bổ sung), đồng thời, tại màn hình nhập OTP, hiển thị dòng thông tin “Vui lòng nhập OTP được gửi đến email abc... @xyz.com”;

+ Nếu nhập đúng OTP, hệ thống sẽ tự động cập nhật thay đổi, bổ sung email. Hệ thống tạo hồ sơ đăng ký điều chỉnh thông tin GDĐT - Mẫu số 01 và hiển thị thông báo “Cập nhật thông tin thành công.”

+ Nếu nhập sai OTP, hiển thị thông báo “Sai mã OTP, vui lòng nhập chính xác mã OTP đã được gửi đến email abc...@xyz.com.”

(2) Trường hợp Hệ thống SMS được hoạt động trở lại:

Hệ thống sẽ gửi mã OTP đến phương tiện xác thực đã được đăng ký (số điện thoại di động), đồng thời, tại màn hình nhập OTP, hiển thị dòng thông tin “Vui lòng nhập OTP được gửi đến số điện thoại 0912xxxxxx”:

+ Nếu nhập đúng OTP, hệ thống sẽ tự động cập nhật thay đổi, bổ sung email. Hệ thống tạo hồ sơ đăng ký điều chỉnh thông tin GDĐT - Mẫu số 01 và hiển thị thông báo “Cập nhật thông tin thành công.”

+ Nếu nhập sai OTP, hiển thị thông báo “Sai mã OTP, vui lòng nhập chính xác mã OTP đã được gửi đến số điện thoại 0912xxxxxx.”

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.