Open navigation

Công văn 5653/VPCP-KSTT ngày 30/08/2022 Đôn đốc xử lý dịch vụ công trực tuyến giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5653/VPCP-KSTT

V/v đôn đốc xử lý DVCTT giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021 và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng một số địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo dẫn đến tồn đọng nhiều hồ sơ quá hạn không được giải quyết gây bức xúc cho người dân; có địa phương chưa phân quyền tài khoản quản trị cho tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính. Để khắc phục tình trạng trên, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục đôn đốc, tập huấn, hướng dẫn các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phát huy những kết quả đạt được thời gian qua; quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xử lý các hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định.

3. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến quá hạn trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (gửi kèm theo) và thực hiện giải quyết các dịch vụ công khác đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định; kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến nộp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Rà soát, sử dụng tài khoản quản trị cấp cao của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố (đăng ký bằng thiết bị chứng thư số được cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quản lý) để phân quyền cho tài khoản quản trị cấp tỉnh và tổ chức, cá nhân liên quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính nêu trên. Tài liệu hướng dẫn các bước thực hiện trên Hệ thống đối với tài khoản cấp cao và tài khoản giải quyết thủ tục hành chính trong chức năng “Hướng dẫn sử dụng” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://quantrincovi.dichvucong.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Thường trực TCT triển khai Đề án 06 của TW;
- VPCP: BTCN;
 - Lưu: VT, KSTT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Trần Văn Sơn

 

 

[FILE ĐÍNH KÈM TRONG VĂN BẢN]

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.